zondag 11 november 2012

Hij is het Die u kracht geeftDe strekking van Deuteronomium 8  : Vergeet in voorspoed de Heer niet.
Weet waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt. Hoe je God in je leven hebt mogen leren kennen. Je bent door moeilijke perioden heen gegaan en gezien dat God in je leven heeft voorzien in alle dagelijkse behoeften als eten, drinken en kleding. 

Je hebt kennis gemaakt met het eten waar Ik, de Heer voor heb gezorgd. Toch ging je mopperen. En daarom herinnert God hen er aan dat een mens niet alleen van brood leeft, maar juist ook voldoening en richting vindt in God om zo tot je bestemming te komen. Voor de Israelieten dat zij in het beloofde land zouden komen.

Als je in het beloofde land bent en het land zijn opbrengst gaat geven dan zul je zien dat je meer dan voldoende hebt om van te leven. Net als Jezus zegt over de Goede Herder: Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed.  Ook grondstoffen voor de industrie werd al genoemd. Je zult in mooie huizen wonen.

En al die dingen die je straks om je heen hebt kan maken dat je vergeet de tijd dat het volk als slaven in een ander land woonden. Het wordt zo gewoon dat zelfs mogelijk mensen God gaan vergeten en denken dat ze alles zelf hebben gepresteerd.  Daarom dat vers 18 ook voor vandaag aan de dag een vers is dat we elkaar mogen aanvuren om te bedenken wie God is in ons leven.

u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan.

De belofte geldt nog steeds, door het geloof in Christus Jezus, door Wie wij de toegang hebben tot Gods Koninkrijk. En wij deel zijn geworden van Zijn volk.
Hij is Schepper, Heer, Verlosser, Voorziener, Verzoener en nog veel en veel meer.  Daarom waarschuwt dit gedeelte om je niet in te laten met andere goden die Hem in je leven, gedachten, handel en wandel  willen verdrijven.  Deze dingen zorgen ervoor dat ons geloof in God uitdooft en wij ons gaan richten op alles wat buiten God is.


Hij is het Die u kracht geeft  Deuteronomium 8 : 1 – 20 m.n. vers 18

Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u Zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Jezus _ Verzoeking in de woestijn. Maak dan brood van deze stenen. Lucas 4:3 Niet alleen van brood zal de mens leven. Jezus was net als het volk van Israël in de woestijn. In een plaats droogte en het gebrek aan groeiende gewassen, waarvan je kunt eten en drinken. Jezus was aan het vasten. Hij nam geen eten en drinken. Op dat moment komt de boze om Hem uit te dagen. Doe een wonder en de stenen zijn heerlijk brood om op te eten, nu je zo’n honger hebt.

Dat kennen wij in deze tijd in Nederland bijna niet, dat we honger hebben. Toch is er verborgen armoede, waarbij mensen moeten bezuinigen op hun eten. Je ziet bij het volk van God in de woestijn dat zij dan gaan mopperen tegen Mozes die hun uit Egypte met Gods hulp had geleid. Moeten we nu sterven van de honger terwijl we voldoende eten hadden in Egypte. Een argument die je in die omstandigheid volledig kunt begrijpen. Voor Mozes een argument om God te gaan zoeken, zodat dit volk te eten zou krijgen. Hij wist zeker dat God niet de bedoeling had om hen uit de slavernij te halen en te laten sterven in een oneindige zandvlakte zonder eten en drinken.

Toch herkennen we misschien wel de zorg in ons eigen leven en de angst of het wel goed zal komen. In deze tijd waarin we overspoelt worden met allerlei berichten over de crisis lijkt het wel of we meer en meer in een zandvlakte komen. Het perspectief dat het beter zal gaan is op de lange baan geschoven. Mensen maken zich druk of ze nog wel voldoende geld hebben om alles te kopen en van te leven.

Te midden van deze eeuwen oude crisis of we wel genoeg geld hebben om te leven kwam Jezus en onderwees zijn discipelen over het zoeken van het Koninkrijk van God. Mattheus 6:24 - 26
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Mensen van alle tijden en eeuwen zijn bezig met hun basisbehoefte aan eten. En dat wist God ook in de woestijn toen het volk mopperde en zorgen maakte en angst had om te sterven. Hun focus was op de omstandigheid. En dit gedeelte van Deuteronomium 8 laat zien dat hun focus moest zijn op Heer van Hemel en Aarde, Hij is de Schepper en de Redder in hun nood. God had steeds weer de voorwaarde geschapen om te laten zien dat Hij voor ons als mensen wil zorgen. Hij heeft iedere keer weer er voor gezorgd, ondanks het verweer dat mensen voldoende te eten kregen.
Je hoort weleens van mensen die zeggen. Waarom moet ik voor mijn eten bidden en God danken. Is het niet zo dat ik er zelf voor heb gewerkt?  Maar wie heeft ons de kracht gegeven om te kunnen werken? En wie heeft alles gemaakt en zorgt voor de aarde dat alles groeit en bloeit? Als we vanuit de Bijbel daarnaar kijken mogen we weten dat zoals Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Omdat God weet dat een mens niet automatisch zelf ervan uitgaat dat zijn en haar leven van God komt, heeft hij in ons leven gegeven dat we een verlangen hebben om die God in ons leven te leren kennen. We willen weten waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. En daar hoort de natuur bij.  De mens heeft wel aanmoediging nodig om naar God toe te gaan om Hem te zoeken en te danken voor wat hij of zij in zijn / haar leven heeft ontvangen.

Het lijkt wel vanzelf sprekend voor veel mensen dat er voldoende eten ligt in de schappen van de winkel. Dat maakt dat we soms onzorgvuldig mee omgaan. We krijgen beelden te zien van landen die ver van ons bed zijn. Daar waar mensen honger hebben. Daar waar door droogte, overstroming of oorlog niet voldoende of geen eten is. Ondanks dat is vaak het besef ver weg wat dat voor ons zelf betekend. Tenzij.. jezelf door moeilijke omstandigheden van een oorlog, overstroming of armoe bent heengegaan. Dan let je meer op wat je wel en niet doet met je eten.

Deuteronomium 8:18  U moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan.

Vandaag willen wij met elkaar de Heer bedanken dat Hij ons ook in het afgelopen jaar heeft gezegend. En misschien wel met de woorden uit  Psalm 23 : 1  De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV)

We mogen God danken dat Hij onze levens in Zijn hand heeft en wij op Hem mogen vertrouwen. Want zoals Jezus dan ook zegt: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Mattheus 6:33 De stelligheid waarmee Jezus spreekt, laat zien dat God zich aan zijn beloften houdt.

Het mooie is dat we elke dag Hem mogen danken voor wat we ontvangen. We mogen en kunnen bidden van de zekerheid dat God ons leven kent en ziet. De naam van Jezus, wat wij ook volgende maand gaan vieren is : Immanuel = God is met ons. Deze God is ook in het afgelopen jaar met ons geweest toen wij baden;

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht
en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen’.

Onze dankbaarheid kunnen we handen en voeten geven. Door wat we zelf hebben ontvangen niet alleen voor ons zelf te houden. De Bijbel moedigt ons aan om te zien naar weduwen en wezen in de druk. Mensen die het minder hebben dan wij zelf. Om van de overvloed die we zelf hebben, daarmee ook God te eren en te delen met anderen.

We zien dat eten veel mensen bij elkaar brengt. En juist dat is wat een mooie gelegenheid kan zijn om onze dankbaarheid aan God tot uitdrukking te brengen. Niet alleen door mooie woorden, maar door vriendschap die wij met anderen aangaan vanuit de Liefde en Genade die God ons geeft. Leven vanuit de overtuiging dat God in ons leven is en voor ons zorgt, zal ook anderen aanraken en hen brengen bij de bron van het Leven. Dat is God zelf. Hij wil Zijn liefde aan elk mens laten zien.

Dat is ook de keus die Hij door de Here Jezus Christus heen voor ons heeft gemaakt. Dat mogen we lezen in Johannes 3:16 en 17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Geen opmerkingen: