zaterdag 10 november 2012

De Goede Herder


Johannes 10 : 1 -21

De Goede Herder is
Vers 11  Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Dit vers staat centraal in het onderwijs van Jezus en de gelijkenis over de Goede Herder.
Als eerst valt op dat Jezus in dit vers een definitie van de Goede herder geeft. Hoe kun je Hem omschrijven. Als iemand die Zijn leven geeft voor de schapen. Als eerste zien we dat Jezus de Herder is van de schapen. Hem moeten wij volgen. Hij is Degene die geroepen en aangesteld om bij de schapen te zijn. De schapen zijn het beeld van de gelovigen.

Hij heeft oog voor het verlorene
Als Jezus de discipelen voor het eerst uitzend om het Koninkrijk te verkondigen dan noemt hij dat zij tot de schapen van het huis van Israël moeten gaan. Mattheus 10 : 6 En voor wie moesten zij aandacht hebben? De verloren schapen van het huis van Israël. Daarbij zie je het hart van de Herder terug. Ga naar het verlorene. Heb oog voor wie in nood is en Mij nodig heeft.
Hoe Lucas 4 : 16 – 21
 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18   De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
19   om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Hier zien we nadat Jezus was gedoopt in de Jordaan, vervult was met de Heilige Geest en 40 dagen in de woestijn was geweest om te vasten, dat Hij naar de synagoge gaat. Hij leest naar de gewoonte uit die tijd in een boekrol. En dit keer Jesaja. Hij las het gedeelte wat profetisch over Hem gaat. Juist op dat moment was Zijn bediening op de aarde begonnen. En vertelt dat de Geest van de Heer op Hem is, omdat God Hem gezalfd heeft. In het Oude Testament zien we dat koningen, priesters en profeten werden gezalfd voor hun taak. Jezus die priester, profeet en koning in één is werd als mens gezalfd om de Missie van God uit te voeren.

Hij brengt een blijde boodschap
En dan zien we dat deze Goede Herder gezalfd is om een blijde boodschap aan armen te verkondigen. Je kunt letterlijk nemen dat het de armen zijn die Jezus op het oog heeft en ook de mensen die open zijn voor het Evangelie. Deze mensen krijgen hoop en een toekomst.

Hij geneest mij
Jezus is gekomen om gebrokenen van hart te genezen. Psalm 147:3 zegt Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hier zien we dat net als in de gelijkenis van de barmhartige samaritaan de wonden worden behandeld. De Heer komt niet alleen om je blijde boodschap te brengen en je daarmee hoop op een mooie toekomst brengen, maar ook in jouw situatie nu wil Hij komen en jou aanraken en herstel geven voor wonden door hartzeer, teleurstelling, kwelling, smart en wanhoop. Jezus Christus is Jeshua = De God die redt en Christus = de Gezalfde. God kwam in de Here Jezus naar ons mensen toe om naast ons te staan en daadwerkelijk hulp te geven voor de zaken, waar wij dagelijks mee worstelen.

Hij draagt mij.
Je kent misschien wel dat plaatje van de Herder die een lammetje draagt. Hij komt en draagt jou in jouw moeilijke situatie. En misschien wel op het moment dat je denkt waar is God nou. Daarvan is een gedicht:

Voetstappen in het zand..

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Dit is een gedicht die in verschillende omstandigheden wordt gegeven aan elkaar en voorgelezen bij bijzondere gelegenheden. Het verwoord het hart van de Goede Herder.

Hij opent mijn ogen
Lucas 4 : 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid.
Hoeveel mensen zouden graag vrij willen zijn van die dingen waar ze elke dag mee worden geconfronteerd.  Momenten dat je in de spiegel kijkt en jezelf verwerpt of lelijk vind. Gedachten van woorden die tegen je gesproken zijn en als een dolksteek een heel spoor hebben achter gelaten. En iedere keer probeer je er van af te komen en merk je dat je er heel erg mee worstelt. Voor die mensen is Jezus gekomen. Om jou en mij vrij te maken van woorden, gedachten en situaties die er voor zorgen dat ik mij niet vrij weet. Ik belijd het wel, maar ergens wordt ik tegengehouden en voel me hopeloos beperkt door deze pijnlijke gedachten en is mijn ziel zo gekwetst door wat er is gebeurd dat ik mij maar verschuil achter uitvluchten / smoezen, die ik verzin om iets maar niet te hoeven doen. Wegloop voor situaties omdat ik nog steeds niet mezelf recht in de spiegel kan aankijken.

Daarom geeft Jezus ons een nieuwe bril, gezichtsvermogen. Want door onze pijnlijke gedachten en gekwetste gevoelens kijken en horen we soort erg vervormd of worden we zelf blind voor wat waarheid, recht, liefde en genade is. En lijkt het wel of we steeds in een lachspiegel kijken. Het lachen is ons vergaan. Maar door Romeinen 8:1 mogen we weten dat God in onze situatie aan onze kant staat. Hij is niet tegen ons, maar heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat i.p.v. dat ik mij veroordeeld voel en weet, dat ik in de vrijheid met God mag leven.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest van het levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.

Hij heeft ons door Jezus vrij gemaakt van de wet van de zonde en de dood. Hij heeft de zonde op Zich genomen en Is uit de dood opgestaan en overwonnen over de zonde en de dood. Mensen kunnen gebukt gaan onder depressie en veroordeling door de fouten van zichzelf en anderen. Het kan om je heen zijn als een net van de vogelvanger. Je kunt niet meer vooruit en achteruit. Je zit helemaal vast in jezelf. Dan mag je weten dat God je in vrijheid wil laten gaan zonder dat je steeds achterom hoeft te kijken en met de fouten die je hebt gemaakt geconfronteerd te worden. Dat is een geweldig Evangelie. Dat is een geweldige boodschap voor wie open is om deze boodschap van Jezus te willen ontvangen.  En je mag er zonder iets voor te betalen ontvangen in je leven. En elk moment van je leven aanspraak op maken. Daar hoef je niets voor te doen. Het is een vrije gift van God door Jezus mogelijk gemaakt.

Hij staat aan de deur en klopt.
Daarom dat als we terug gaan naar de gelijkenis van de Goede Herder terug gaan ook gaan zien hoe God nog meer met ons zal omgaan als Zijn kudde / schaap.
Vers 1 Als Jezus naar je toekomt dan breekt Hij niet zomaar in. In Openbaring 3 zien we dat Hij aan de deur van ons hart staat en klopt. Dat geeft al aan hoe Hij met respect met jou omgaat. Hij geeft jou en mij de gelegenheid om zelf de deur van ons hart / leven te openen voor Hem. Het mooie is dat Hij dan komt om jou persoonlijk te ontmoeten.

Openbaring 3: 20
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Hier zie je net als in Psalm 23 dat Hij komt om mijn leven te zegenen. We ontvangen rust, God voorziet in ons leven wat we nodig hebben en voedt ons binnenste met zaken waardoor onze leegte werkelijk gevuld kan worden met Zijn gedachten van Liefde en Verlossing over ons leven. Hij laat weten dat Hij van mij houdt en geeft mij rust op momenten dat ik het niet meer weet.

Johannes 7:3 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Dan mag je met een gerust hart de deur van je hart openzetten. We hoeven niet bang te zijn dat er een ander binnen komt en ons gaat aanvallen. Vaak duiken we door schuld, schaamte en veroordeling in elkaar omdat we bang zijn dat God ons zal veroordelen. De boze is de aanklager. Maar de Herder is ook onze advocaat die voor ons bid en pleit. Hij staat aan onze kant en heeft het goede met mij voor.

Hij weet mijn naam!
De Herder weet mijn naam. Een naam is belangrijk. Iemand die je herinnerd heeft een naam, persoonlijkheid en een geschiedenis. Soms worden er namen / bijnamen aan mensen gegeven die iedereen er aan herinnerd wat er is gebeurd. Of wat de bijzonderheid aan jou is. Zoals lange Jan of schele Henk of luie Annie etc. God wil ons herinneren door ons een nieuwe naam te geven aan de toekomst die Hij voor ons heeft. Hij noemt ons bij onze echte naam. Je bent een zoon en een dochter als je God toebehoort en hebt deel aan alles wat God je wilt geven. Daar hoef je niet bang bij te zijn dat je buiten valt. Je bent een kind van God, daartoe heeft Hij jou macht gegeven.  

Door Hem …
Jezus is de deur van de schapen.
Door Hem mogen wij het Koninkrijk van God binnengaan.
Door Hem komen wij op een plaats die God voor ons heeft voorbereid.
Door Hem hebben wij deel aan Het Leven met God en ontvangen we eeuwig leven door geloof in de Zoon.
Door Hem wordt de schuld die op ons leven rust kwijt gescholden en mogen wij als een vrij mens naar God gaan, zonder bang te zijn dat Hij ons zal veroordelen.
Door Hem komen we in de vrijheid van mensen en woorden die ons zo gemakkelijk kunnen tegenhouden en ons verslappen als wij er naar luisteren.

Hij is…
Hij is onze kracht.
Hij is onze blijdschap,
Hij is onze  Wijsheid.
Hij is de weg waarop wij mogen wandelen.
Hij is de waarheid waardoor we altijd goed uitkomen als we op Hem vertrouwen.
Hij is het Leven, waardoor wij niet meer gebukt hoeven te gaan onder de zonde die de dood voortbrengt.

Kom tot Mij
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

De Herder komt naar je toe. Ja en nodigt mij uit om dan ook naar Hem toe te gaan. De Heer wil bij je zijn en je bij je naam roepen als schaap. Hij wil je graag ontmoeten in jouw situatie. Dan mag je naar Hem toe gaan met je last en met wat op je drukt, zodat je daar erg moe van wordt. Hij nodigt je uit. Hij forceert het niet. Hij staat voor je klaar om je te  helpen en de rust te geven, waar je zo naar verlangt.

En waar hebben wij de meeste strijd en moeite. In ons denken. Dat uit zich in onrust, in je gevoel en de strijd bij keuzes die je hebt te maken in je leven. Dan mag je weten dat Jezus ons ook een weg leert om hier mee om te gaan. Hij wil niet dat de inbreker die onze gedachten opblaast maar zijn gang kan blijven gaan. Dat we worden overgelaten aan ons lot op het moment dat we het moeilijk hebben en niet meer weten. Juist dan is de Herder bij ons en onderwijst ons de weg die we mogen gaan. Hij is onze raadgever en gids, zoals Jesaja 9 zegt over Jezus. Hem kunnen en mogen we vertrouwen.

Eén van de zaken die belangrijk zijn voor ons is om open te staan voor wat de Heer ons wil vertellen en leren in ons leven. Als we ons afsluiten, iedereen en God buiten houden kunnen we ook niet ontvangen wat God voor ons heeft. Hij zal netjes aan je hart kloppen en vragen of Hij binnen mag komen. Jezus leefde en wandelde zo. En op die manier mogen wij Hem volgen als Herder. Dan komen we op de plaats van rust uit. Als je dat aanneemt zult je ontdekken dat de voorwaarden die Jezus stelt om van Hem te leren niet zwaar is maar juist een zegen in ons leven.

Geen opmerkingen: