zaterdag 10 november 2012

God is mijn Vader


God is mijn Vader

Mijn Vader heeft mij gemaakt.(1)
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.(2)
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.(3)
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.(4)
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.(5,6)
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader! (7)
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige! (8)
Amen!

Bron:DPM

1. Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Deuteronomium 32:6
6 Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Het volk was snel afgeweken van de wegen van de Heer. Hier worden ze weer aan herinnerd dat de Heer hun Vader is en schepper. Hier zien we dat schepper en vader in één zin staan als dat God hun maker is en ons tot leven riep. Hij zorgde voor de levensadem.

Genesis 2:7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
De Heer stond en staat aan het begin van elk mensenleven. We ontvangen ons leven uit Gods hand en om te weten hoe wij moeten leven is het belangrijk om dicht bij hem te blijven. Hij is de bedenker en ontwerper van het leven.

We krijgen in onze huidige maatschappij bij alles een beschrijving hoe iets werkt. Als er problemen opdoen is er een helpdesk waar we naar toe kunnen bellen en mailen. Zo is het ook bij de Heer dat Hij door Zijn Geest beschikbaar is en naast ons wil staan in het leven. Waarom?
Johannes 14:18 zegt Jezus: Ik laat jullie niet als wezen achter.

God ziet ons als Zijn kinderen, zonen en dochters, die Hij liefheeft. Daarom dat Hij alles in het werk stelt om dicht bij ons te zijn. Het is vaak aan onze kant dat we afstand scheppen naar God als Vader. We ervaren het als lastig of vinden het zelfs bedreigend.

Misschien wel zoals Jezus in (Johannes 3: 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.)
Zeker kan dit een houding zijn uit angst dat God zou gaan straffen, houden mensen hun problemen vaak voor zich en strijden daar in het verborgene mee. Terwijl God de brug heeft gemaakt om te helpen in de Here Jezus.

====================================================

2. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.

Efeze 1:5
 Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 

Johannes 3: 3-5 spreekt van opnieuw of van omhoog geboren worden.  (Anothen)  Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

Daarin zien we dat er een connectie komt tussen God en de mens, waardoor wij tot het volk van God behoren en Hij onze Vader is.

====================================================

3. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid.

Mattheus 6:8
 Als Jezus spreekt over het bidden tot God, spreekt Hij ook om tot God als onze Vader te bidden. Niet op afstand en alsof Hij niet weet waar je mee bezig bent. Maar als een kind, een zoon en dochter die in gesprek is met hun vader. Jezus zegt:  Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Wij mogen met Psalm 139 : 1 – 4 belijden wie God voor ons is. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn edachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.  4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

Is er schaamte, angst, verwerping, intimidatie, pijn, verdriet, boosheid? We merken al onderling als er iets is, dat het moeilijk praten is en je hart te openen voor de ander. Zo ook bij God.

Het is een troost zijn dat God weet wie wij zijn en mij volkomen begrijpt. Beter dan ik mezelf ken. Het kan ook zijn dat zaken weg worden gestopt voor de schone schijn of de lieve vrede. Het veroorzaakt heel veel onrust, schaamte en afstand, waardoor de struikelblokken waar Jesaja 57 over spreekt eerst moeten worden opgeruimd. Of dat we zo in ons doen en laten zijn afgeweken van Zijn liefde, dat we opnieuw tot Hem moeten komen. Dan mogen we weten dat Hij de Vader is die op ons wacht. Zijn armen zijn wijd voor ons uitgebreid. Hij houdt van ons.

====================================================

4. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij.

Psalm 103:13
 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Hier lijken twee tegengestelde zaken te staan. Een Vader die liefdevol en begaan is met Zijn kinderen en een God die te vrezen is. Angst en liefde. Haat en liefde verhouding. Aantrekken en afstoten.
Toch laat Jezus in Johannes 15 zien dat het liefhebben en Zijn wil doen hand in hand gaan. Het gaat om het respecteren van God in je leven en Hem de hoogste en belangrijkste plaats in je leven geven.

Johannes 15: 9 - 14   9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 

Een Vader die je respecteert om Wie Hij is, maakt dat je graag doet wat Hij wil. Hij wil dat we in Zijn liefde leven en wandelen. Daarvoor heeft Hij koninklijke richtlijnen gegeven: geboden.

Geen vrijblijvende zaak van maar zien waar je uitkomt. Nee, duidelijke richtlijnen die ons leven Vreugde gaan geven. Want als wij Zijn liefde in ons leven ervaren, zal de angst en de vrees in ons leven weggaan en plaats maken voor Zijn gedachten die Hij over ons koestert. Hij wil met ons omgaan als Zijn vrienden.

Dat is ook een groei die onze kinderen meemaken naar volwassenheid doormaken, zoals we die zelf meemaken. Onze ouders blijven onze ouders. Maar de afstand van het kleine kind en de grote volwassene kan veranderen naar een relatie van gelijkwaardigheid, waar in relatie en vriendschap met elkaar de basis mag vormen. Hierin staat de één niet boven de ander, maar respect is wederzijds aanwezig en zichtbaar.

====================================================

5. Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.

Lukas 12:32
Wij als deel van de kudde van Gods Koninkrijk waar de Vader ook de Herder is, hoeven wij niet bezorgd te zijn.

Jezus zegt in Lucas 12 :29 - 32 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30 De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Eén ding dat steeds terug komt in het onderwijs van Jezus is onze bezorgdheid.
Dat leidt ons enorm af van de relatie die God met ons wil en kan hebben.

====================================================

6. Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.

Johannes 10:29
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. (Johannes 10:27 en 28)
Dat is geweldig nieuws. Jezus is de Goede Herder, waardoor wij tot de Vader kunnen komen. Hij is de toegang, de Deur, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is degene waardoor wij eeuwig leven hebben en veilig verborgen in Hem in God onze Vader zijn. Corrie ten Boom: Verborgen in Jezus, geborgen in God!

Zoals Jezus in de gelijkenis van de Goede Herder schets wie Hij is, laat ook gelijk zien hoe God de Vader is. Psalm 23 spreekt over de Herder in relatie tot vertrouwen en mijn leven. Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV)

====================================================

7.  Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep: Abba Vader!

Romeinen 8:15
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 

Een kind van God hoeft niet bij God te komen als in de gelijkenis van de verloren zoon: Ik ben het niet waard uw zoon te heten. Strikt genomen is dat correct. Als mens zonder het volbrachte werk en de verlossing in Jezus Christus en de genade die God ons geeft heeft geen enkel recht om zich te wanen dat hij het waard is een kind, een zoon / dochter van God te noemen. Maar God de Vader en Jezus noemen ons zo. Jezus zegt dat we macht / autoriteit hebben gekregen om een kind van God te zijn. Hij heeft ons aangenomen en door Jezus Zijn Zoon naar ons.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Dat betekent dat niet alleen de Vader en de Zoon, maar ook de Heilige Geest zegt dat wij een kind van God zijn. Dus dat betekent dat het niet aanmatigend is als we van omhoog geboren zijn en ons leven aan God hebben overgegeven dat Hij onze Vader is. Er zijn er 3 in de hemel die getuigen dat wij bij Hen horen. Dezelfde die zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is geweldig.

==================================================== 

8. En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige!

2Korinthe 6:18
Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

Dit is een woord uit Jeremia 31:1 waarin God spreekt tot het volk van Israël als Zijn geliefde. Zo spreekt ook God over ons. Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Een krachtige belofte voor elk mens. God houdt van jou en Jezus heeft voor jou Zijn leven gegeven om jou een hoopvolle toekomst te geven. Dat is in het hart van de Vader voor ieder van ons. Hij wil ons leven leiden, zegenen en brengen op de plaats die Hij voor ons heeft gedacht. En dat is de beste plek om te zijn. Dicht bij zijn hart en omgeven door Zijn oneindige liefde.

Geen opmerkingen: