zaterdag 10 november 2012

Koop zonder Geld


Jesaja 55 : 1 – 13

Vers 1
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Hierheen. Hier is water – Kom in beweging.
Wie? – wie dorst heeft.
Als je dorst hebt, ben je al op zoek naar water. Vele mensen zijn op zoek naar wat hun leven kan vervullen.
Water – verkoeling
-      Aanvullen voor wat je te kort hebt
-      op kracht komen
-      brengt iets nieuws voort. In droge gebieden : uitzichtloze vlakte van stof.
 Totdat na de regen. Dan schiet er van alles op.

Als geloof  droog en dor is. Nodigt Jezus ons uit (Johannes 7 : 37 – 39)

Kom, o al heb je geen geld.
Het gaat niet om iets van je gedaan te krijgen en je op kosten te brengen. De prijs is al betaald door het offer van de Here Jezus aan het kruis. Het is niet in jouw vermogen, maar met Paulus mogen we zeggen: Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dat is het water van God door de Heilige Geest.

Kom hier – dat is bewegen naar.
Een actie in een winkel, kun je niet krijgen als je thuis blijft. Je moet er naar toe om ook deel te hebben aan de aanbieding.  In Jesaja 55 wordt het  je door de Heer aangeboden. Vaak lijkt het of we zoiets hebben van: Als God wil dat ik ….., dan moet Hij maar……
Toch mogen we weten dat God ons in staat stelt om te komen en van Hem te ontvangen. Daarom nodigt Hij ons ook uit. Het is het Evangelie voor alle mensen. Niet een selecte groep heiligen. Maar wij zijn de (ge)heilig(d)en van het Nieuwe Verbond in Christus Jezus.
-         Hij zond  Zijn Zoon
-         Stierf voor ons
-         Heeft onze zonden gedragen.
-         Overwon de dood
-         Vergeeft en heeft ons lief
Wij mogen ons hart en leven voor Hem openen.  Johannes 3:16 – 18
Allen die Hem hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.

Het wat er spreekt over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Hij geeft ons kracht en leidt ons de weg om met God te gaan.
En Hij is een Vader die na zijn uitnodiging met open armen op ons wacht. Wij mogen en kunnen tot hem Komen.

De struikelblokken (Jesaja 57) heeft Hij weggenomen. Er is al een licht in deze wereld gekomen. (Jesaja 9) Zodat wij weten welke weg met mogen gaan met God.

Naast de vrije gift en ontvangst van het aanbod van de Heer zijn er voorwaarden. De zogenaamde kleine lettertjes.

Voorwaarde 1
Vers 1 : Kom
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Voorwaarde 2
Vers 2 : Betaal niet voor dingen die je honger naar Gods gerechtigheid kan stillen.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

Je tijd, geld, aandacht, relaties, inspanning.
Zij kunnen een afleiding zijn in je leven. Afgoden van goud en zilver en hout.
Ze zijn als de dief in Johannes 10. Ze komen om te roven, te slachten en vernietigen.  Zij houden niet rekening met wat wij werkelijk nodig hebben. En kunnen de leegte in ons binnenste niet vullen. Die ruimte is alleen voor God bestemd. Wat ze wel doen is ons weg trekken van God, bezig houden en leeg achter laten. Er worden allerlei zaken voorgesteld, maar worden nooit nagekomen.

Voorwaarde 3
Vers 3 – 5 Luister naar God.
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

Open je hart en leven voor God. Filippenzen 4:8,9.
Verbond door Jezus – Johannes 3 : 16 – hebben we eeuwig leven.
Verhoogd – Filippenzen 2 – Naam boven alle naam.  Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden
dat Jezus Heer is.

Voor waarde 4
Vers 6 Zoek
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Mattheus 6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God.
Niet om de winst, maar om God te ontmoeten. In Hem hebben we alles en ontvangen we alles wat wij als mens nodig hebben. Liefde, genade, vergeving, leven, toekomst, hoop, etc.

Voorwaarde  5
Vers 7 – 9 keer terug naar God
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Als je de Weg kwijt bent.  Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaarde 6
Vers 10 – 11 Wat God spreekt doet Hij ook.
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Wij spreken vaak in de dienst uit : Die niet laat varen het Werk van Zijn hand. God is trouw. Hij zal het ook doen in ons leven. Hij het begin en het einde. Ook van ons leven.

Waarom al deze dingen die Jesaja aanspreekt in ons leven??

Voorwaarde 7
Vers 12 Er komt blijdschap en vrede.
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.

Jesaja 61 : 3 Vreugdeolie i.p.v. rouw , een feestgewaad ipv verslagenheid

Voorwaarde 8
Vers 13 Herstel.
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Zorgen in ons leven verstikken alles wat maar lief is. Gelijkenis van de zaaier. Het rooft de blijdschap van het Evangelie.
En het Woord van God zal in ons leven veelvuldig vrucht dragen. Johannes 15:9 Hierin is de Vader verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen.

Als wij tot God komen, wanneer we verlangend zijn om onze honger en dorst te stillen. Zal hij ons niet met lege handen wegsturen, maar wil ons ontmoeten.  Net als in Psalm 23. En onze beker laten overstromen van het best wat God voor ons leven heeft.
Jeremia 31:11 Zijn gedachten zijn gedachten van Vrede / Verlossing, vergeving, zegen. In Zijn shaloom is onze welstand voor zowel onze geestelijk als ons natuurlijk leven. Hij is onze vredevorst en Hem mogen wij dag aan dag verwachten. 

Geen opmerkingen: