zondag 2 juni 2013

Het Woord

Het Woord 
OT : Genesis 1 : 1-5                               
NT : Johannes 1 : 1 – 18

Genesis : In den beginne. Het eerste boek van Mozes. Een openbaring en overlevering van de schepping en de eerste dingen op aarde. De wereld om ons heen heeft daar grote moeite mee. Darwin, heeft een andere weg gekozen en de weg van de evolutie aangewezen. Als vrijdenker was zijn uitgangspunt niet de Bijbel, maar het verstand. Alles vanuit de rede benaderen om tot inzicht en conclusies te komen. Het is bekend dat de omstandigheden waar hij door heen ging, hij twijfelde aan zijn persoonlijk geloof.  Door de rede vond hij meer houvast en is een andere koers gaan varen. Dit laatste letterlijk.Dat is wat wij tot op vandaag nog in de scholen en in de wetenschap als uitgangspunt hebben. Ook de wetenschap die oorspronkelijk gefundeerd was in het geloof heeft een verschuiving gemaakt door de eeuwen heen. Als het uitgangspunt niet meer God en Zijn schepping is, kunnen meerdere invalshoeken ingang vinden in het denken van de mens. Wat ik vandaag niet wil doen is het bespreken van de evolutietheorie, maar gaan naar de richtlijnen die God in Zijn Woord heeft gegeven voor ons als mens.

Vanuit de Bijbel zien we in Hebreeën 11 : 3
Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God,  en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
Hiermee zien we dat de Hebreeënbrief een weg wijst hoe we kunnen omgaan met de verhalen van Mozes uit Genesis. Het vertelt hetzelfde als Johannes 1 : 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dat is de basis van ons geloof. De onzichtbare God heeft het zichtbare gemaakt.In een universiteit was er een leraar die beweerde dat God niet bestond. Waar kun je God zien was zijn vraag. Zijn conclusie was : Als je God niet kan zien en aanraken dan is het er niet. Een student vroeg aan zijn leraar. Meneer heeft u hersenen? Leerkracht : ja. Kunt u ze zien? Leerkracht : Nee. Kunt u ze aanraken? Leerkracht : nee Leerling : Dan heeft u geen hersenen.

Romeinen 1 : 20 en 21
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 

God heeft elk mens zo gemaakt dat het verstand, geweten en een geest heeft.  In elke taal, volk en natie op deze wereld zien we dat mensen op zoek zijn naar God. Een mens die God ontkent en zegt dat hij niet bestaat, wordt door dit Woord terug gewezen op zijn mogelijkheid om God door de schepping heen te zien. Alle orde die God in zijn schepping heeft gelegd, kan alleen maar een conclusie brengen dat er een Groot Ontwerper is, Die alles in het groot en in het minuscule zo exact heeft gemaakt dat het geen toeval kan zijn.  Het is niet ontstaan uit chaos.

Het mooie wat we voor vandaag mogen zien in de eerste woorden van Genesis 1 : 3 en 4
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 
Door het Woord wat God sprak kwam er licht in de duisternis.  En…. Hij maakte scheiding tussen licht en duisternis. Tussen dag en nacht. Deze orde zien we tot op vandaag elke dag terug komen. Ook in de wereld om ons heen zijn mensen bezig met goed en kwaad. Dat wat het daglicht kan verdragen en dat wat bestraft moet worden omdat mensen dingen doen die zij verborgen willen houden.  Licht en duisternis gaan niet samen. Dat is een instelling en wet van God in de natuur op de aarde. Maar ook in het geestelijke zien we dat licht en duister niet samen gaan.

Een mooie illustratie die we bij elke zonsopgang zien, komt overeen met de woorden die Johannes beschrijft over de Here Jezus Christus : Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes 1:5
Als de zon opkomt dan moet de nacht verdwijnen. Als we in een donkere kamer komen en doen het licht aan dan is de duisternis verdwenen.  Zo is het ook met het Woord van God. De Here Jezus, het vleesgeworden Woord, is gekomen naar de wereld als het Licht van de Wereld. Wanneer we Hem volgen, zoals de discipelen deden, is er geen plaats meer om van 2 walletjes te eten. En zo als Jezus zelf zegt: Niemand kan 2 heren dienen.
Daarom dat Johannes in  I Johannes 1: 5-10 het als volgt verwoord  :
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Daarom dat Johannes de Doper eerst kwam om de mensen voor te bereiden de Messias in hun leven te ontmoeten. Johannes predikte een boodschap dat zij zich moesten omkeren naar het licht toe. Dat wat duister was in hun leven moesten ze weg doen. En niet alleen op het moment dat ze bij Johannes kwamen of tot Jezus kwamen, maar hun levenswijze drastisch zouden veranderen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het lichthet ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 

Dat is heel mooi verwoord in Johannes : Dat ieder mens verlicht. Hij zorgt er voor dat de duisternis die in en om een mens is, zal verdwijnen. Zijn onderwijs, Het Woord wat hij sprak, daarvan zegt Petrus dat het woorden zijn van Eeuwig leven. Ze brengen je in de bestemming die God voor de mens heeft. Daarom is het belangrijk om het Woord van God in je leven te kennen. Jezus is het vleesgeworden Woord.

In Spreuken 9:10 staat : De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. In Johannes 17, het Hoog priesterlijk gebed zegt Jezus : Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Hier zien we de relatie tussen Het Woord van God en God zelf. Wat God spreekt staat niet los van Hem Zelf. Hij spreekt en heeft Zijn Woord gezonden. Dat Woord heeft een opdracht om te doen waartoe Hij het zendt. Daarom is voor ons Psalm 119 : 105 een geweldig vers: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.We  zien dat het Woord van God met ons leven op deze wereld te maken heeft. Daar waar ik ga, heeft God richtlijnen voor mijn leven, zodat ik mij niet stoot tegen de obstakels die er zijn. Zijn Woord is een licht dat laat zien waarom het gaat. Dat brengt scheiding tussen licht en duister, wat duidelijk is en wat verborgen is voor ons en wij het niet kunnen of soms niet willen begrijpen.

10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Vaak wachten we op God als er iets moet gebeuren. We zeggen dat we hebben gebeden en verwacht, maar dat er niets is gebeurd. Soms zijn er al mogelijkheden geweest die we niet hebben aangegrepen om te doen. Soms zijn er wel oplossingen, maar oplossingen waar we zelf geen geloof voor hebben. Kan het dan zijn dat we mogen zeggen: Ik geloof en kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9 :24
Het stukje van wat we hebben gelezen in Evangelie van Johannes sluit met hoopvolle woorden en belofte af :

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

God wist dat de mens het niet zelf kon. Daarom heeft Hij de Here Jezus Christus, de Messias, Zijn Zoon naar de aarde gezonden. De wet heeft inzicht gegeven over de richtlijnen voor het leven. Door aan dit Woord te houden zou de mens Gods licht zien op het leven. Door de zonde is het verstand en hart verduisterd en ziet de mens zonder Gods hulp niet meer helder. De wet is daarmee een tuchtmeester geworden, zoals Paulus het uitlegt. Het laat zien waar wij, als mens, zondigen en niet doen wat God wil.

Door niet te doen wat God wil, zijn we gericht op de dingen van deze wereld en is er geen zicht op de dingen van God. Daarom is Jezus gekomen om Gods goedheid en waarheid te laten zien aan de mensen door zijn leven, sterven en opstanding heen. God verleent genade aan de mens die zich omkeert en er voor kies om zijn / haar leven met Hem te gaan. Niet uit dwang en met een stok achter de deur, maar met de mogelijkheid om tot Hem te komen er voor te kiezen Hem toe te laten in je leven.


Hoe kan een mens het goede van God verwachten als deze zich afkeert van Zijn schepper? Waarom krijgt Hij alle schuld van de ellende op de wereld, terwijl wij mensen voor de meeste dingen verantwoordelijk zijn. Een vergeven mens wordt door God de vrijheid gegeven om in relatie met Hem te leven. Daarin onderscheid zich het volgen van Jezus met alle andere Godsdiensten om ons heen. Wij hoeven ons niet op te werken naar God toe. God is in Christus Jezus naar ons toegekomen en heeft de weg gebaand. Dat mogen wij met beide handen aangrijpen, omdat Hij het daarvoor heeft bedoeld. 

Geen opmerkingen: