maandag 26 augustus 2013

Het Koninkrijk van de hemel als een sleepnet


Matteus 13 : 47 – 50
47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.Het beeld wat de Here Jezus gebruikt is wat wij tot op vandaag nog steeds mee maken in de visserij. Er wordt gevist en er wordt scheiding aangebracht binnen de vangst. Wat is er geschikt voor de de verkoop is en wat is niet bruikbaar. En er wordt uitgezocht wat onder de maat is en wat nog voor consumptie te gebruiken is.

Lessen van de zaaier
Vergelijkbare gelijkenissen van Jezus zijn die van het zaad wat gezaaid wordt, en opkomt waar ook vals graan/onkruid tussen zit. Daarbij wordt gezegd dat het bij het opgroeien niet weggehaald mag worden, omdat anders ook het goede graan er ook aan gaat. Bij het verwerken van de graan wordt het nep graan / onkruid gescheiden van het graan.  Het onderscheid is dat het echte graan volle halmen kent en het nep graan niet. Het nep graan is als het ware een ‘look a like’, ziet er uit als, maar kan niet gegeten worden.  Daar is geen opbrengst aan en kan weggegooid worden.

Het appèl  aan ons
Het appèl wat de Here Jezus doet is zoals we lezen in Johannes 15 : 7 en 8 – In dit gedeelte gaat het over vruchtdragen en de opbrengst die wij als gelovige hebben in ons leven. “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden, wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.”  Het geloofsleven in het Koninkrijk van God is een leven dat vrucht draagt, waar het zichtbaar wordt wie God is in iemands leven.  Het is dus niet aan de kant van de groei en de manier waarop het lijkt dat het mee doet, maar aan de kant van de opbrengst. Kinderen groeien op in een gezin, worden groot naar mate ze oudere worden. Maar hoe hun karakter is, welke keuzen ze maken en wie ze worden is niet bekend. Groei op zich zegt nog niet alles. Zo ook dat we op iemand lijken. Daarmee zijn we die persoon nog niet.  

Het sleepnet…
Dat zien we ook in de gelijkenis van het Koninkrijk van de hemel als een sleepnet. Het meer, de zee staat voor mensen. Als Jezus Petrus roept, dan zegt Hij dat deze een visser van mensen gaat worden. Zijn beroep als visser was een beeld van wat God met Petrus voor had om door zijn leven heen het Woord van God als het ware tussen de mensen uit te zetten. Niet om ze te strikken in de zin wat de wereld vaak gebruikt als argument om de werkwijze van de kerk te typeren als hersenspoelen en indoctrinatie.  Maar door een levenswandel te hebben die aantrekkelijk is en daarbij het Evangelie door Woord en Daad aanbieden aan mensen om hem heen.

Als een licht in deze wereld.
Zo heb ik in gelezen van het werk van Jeugd met een Opdracht op de wallen van Amsterdam. Er was een salon waar mensen uit de buurt naar toegingen m.n. de vrouwen. Degene die de salon viel op, omdat zij zo blij was en geluk uitstraalde. De mensen wilden meer weten waarom zij zo blij was en wat het nou was wat zij had, wat zij  niet hadden. Ze zeiden wat jij hebt, dat willen wij ook. Een mooi beeld hoe het Evangelie zichtbaar kan zijn tussen. Net zoals Jezus zegt dat we moeten zijn als een licht in deze wereld.Gij geheel anders
Wat onderscheid ons van andere mensen om ons heen? Wat maakt dat we anders zijn? Paulus geeft daar o.a. een antwoord op in Galaten 4: 20 – 23  - Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Paulus zegt hier als een tegenstelling op de manier waarop deze mensen in hun dagelijks leven zijn, doen en spreken. Deze mensen waren tot geloof gekomen bij het horen van het Evangelie wat Paulus heeft gebracht in de stad Efeze. Toch leek het er op dat deze mensen gewoon doorleefden in hun dagelijks leven, alsof hun geloof los stond van wie zij elke dag waren. Hij herinnert ze er aan: Je bent veranderd, want je hebt de Here Jezus in je leven leren kennen. Daarmee reken je af met je slechte en oude gewoonten die tegen Gods Woord en wil in gaan.

Je wordt daardoor op een dwaalspoor gezet, i.p.v. dat je verstand en geweten aangescherpt wordt. Want daardoor denk je op een nieuwe manier en ga je uit van Gods denken en handelen met de mens. Hij komt je tegemoet in je zwakheid. God doet recht aan Wie hij is en zet jouw leven apart te midden van mensen, die de verkeerde kant opgaan. Je bent als het ware een ANWB bord welke naar God wijst door je manier van doen, spreken en op de manier hoe je je opstelt.

Het sleepnet van relaties
In de gelijkenis zie je dat de vis in de bootjes werden verzameld en aan land gebracht. Zolang de vissers aan het vissen waren en op het water waren, was alle vis bij elkaar in de boot. In ons leven hebben we te maken met alle soorten van mensen. Dat is niet alleen zo op ons werk, school, straat, woonplaats, vakantie etc. maar ook in de kerk. Net als in een gezin heb je het niet voor het kiezen wie er deel uitmaken. Je wordt er in geboren. We kunnen school, werk, kerk uitkiezen waar we naar toegaan, maar hoe degenen zijn die daar zijn, weten we veelal niet van te voren. Het sleepnet van contacten, relaties, onderwijs, activiteiten, geboorte ect. trekt mensen aan om naar de kerk te komen.

Het sleepnet van het Evangelie
Het sleepnet van het Evangelie maakt dat mensen door de enge poort in het Koninkrijk van God komen. Jezus zegt dat Hij de deur van de schapen is. Het is geen fuik waar mensen naar binnen komen. Want in de gelijkenis van de Goede Herder wordt gesproken, dat de Herder de schapen naar buiten brengt , zodat ze kunnen eten en ruimte hebben om te leven. Hij neemt de schapen, beeld van de gelovigen mee uit de stal om de wereld in te gaan. Het zijn geen dieren, zoals wij wel in de veeteelt kennen, die alleen maar de wereld kennen met een boel op een klein stukje.  De Heer wil ons de levensruimte en vreugde geven die we nodig hebben als mens. Niet beperkt door allerlei opgelegde beperkingen, maar in de vrijheid die het Evangelie biedt.De zee van het leven
Binnen de Gemeente van Jezus Christus wordt er gebouwd aan het geloofsleven van ieder.  Dat is niet de enige plek waar het geloof gevormd wordt. In de levens zee zitten we tussen allerlei mensen, die op hun beurt invulling geven hoe te leven en om te gaan met geloof, leven en zingeving van het bestaan.  Soms lijkt de benadering hetzelfde, maar de uitgangspunten en bron kan heel erg verschillend zijn, waardoor de uitkomst ook totaal verschillend zal zijn als die van wat God voor heeft met de mens.

Vissen leven op verschillende manieren in de zee.
Zo leven vissen in scholen bij elkaar in een bepaald gebied, waar ze opgroeien en leven. Andere vissen trekken met elkaar naar een bepaald deel van de zee of als de zalm via de rivier naar de plaats. Grote vissen, die omgeven worden door kleine visjes.  Jagers die in een groep of alleen er op uit trekken.  Vissen, die alleen maar onderwater leven tot vissen die boven water moeten komen om te ademen. Vissen die in zoet water leven en vissen die in zoutwater hun leefgebied kennen.  Toch heeft iedere vis zijn eigen plaats in de natuur van de schepping.

Mensen onderscheiden zich ook tot mensen die graag op één plaats blijven of zich door de tijd heen één of meerdere keren verhuisd.  We zijn mensen met verschillende interesses, mogelijkheden, achtergronden en opleidingen. Door het leven heen zijn we anders gevormd en hebben daardoor met onze persoonlijkheid, karakter en ervaringen een bepaalde kijk op mensen en zaken. En toch zegt de Bijbel dat we bij elkaar horen in het lichaam van Christus. Ieder heeft zijn en haar aandeel in het geheel.De grote vis
Velen om ons heen zijn bezig om te zien of zij de grote vis in hun leven kunnen binnen halen, waardoor ze in één keer uit de schulden zijn en kunnen leven zoals zij het zich voorstellen. In de Bijbel lezen we van een man die door te vluchten op een schip in een grote vis terecht kwam.

Jezus spreekt hierover, maar dan op een ander manier.  Matteüs 12 : 40 en 41 -
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! 

De Here Jezus maakt een gelijkenis van de drie dagen dat Jona in de buik van de vis zat met de kruiziging, dood en opstanding van Hemzelf. De mensen uit Jezus tijd wilden meer en meer zien van de wonderen die Hij deed, maar misten waarom het ging. Jezus zegt in Lucas 19:10  - De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

De boot van het Evangelie vaart over de zee van het leven. We kunnen net als Petrus door de Here Jezus geholpen worden om vanuit de dreiging van de zee en de hoge golven, dat Hij weer in de boot brengt als zaken ons hebben uitgedaagd en gemaakt dat we zijn uitgestapt. Misschien met goede bedoelingen, misschien vanuit teleurstelling. De zanger Michael W. Smith zei eens: “God is niet verder weg dan een gebed.” Petrus riep om hulp en Jezus hielp hem uit de golven en in de boot en bracht de storm tot bedaren.

Bij de laatste visvangst waar Jezus over spreekt, is de term ‘oogst’ een bekendere term voor ons. Wij kunnen en mogen daar bij zijn. Dat is de uitnodiging van God en het Evangelie. Door onze keuze en wandel met God mogen we door de wedergeboorte weten dat we er bij zijn. Met Romeinen 5 : 8 - 11  zou ik willen eindigen door deze voor te lezen als aan- en bemoediging.

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.


Geen opmerkingen: