dinsdag 24 december 2013

Niet te tellen......

Oude Testament 
Gods belofte aan Abraham :  
En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.  - Genesis 22:18 
Wanneer we dit stukje beluisteren horen we woorden die we kennen van Jezus over de Goede Herder. Johannes 10 : 14 – 17 
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Hier zien we dat God een plan heeft om niet alleen een Herder te zijn van de kudde Israel, maar ook andere schapen tot de kudde gaan horen. Dit was Gods plan al vanaf begin van de schepping.  Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat is een belofte en zegen die God niet heeft gegeven om voor zichzelf te houden, maar om er mee te gaan. Mee te werken aan het plan van God voor de hele wereld. Daarom dat Jezus de volgende instructies ook geeft aan Zijn discipelen: Maakt alle volken tot Mijn discipelen. Alle volken, omvat dezelfde reikwijdte als die aan Abraham.  

Als Jezus spreekt over de komst van de Heilige Geest, dan spreekt Hij in Handelingen 1:8 over Gij zult mijn  getuige zijn te Jeruzalem, te Judea, te Samaria en tot het uiterste van de aarde.  
Dat konden zij en ook wij niet in eigen kracht, maar daar moest God de mens opnieuw tegemoet in komen door het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Verbond zien we dat Jezus komt, zoals Johannes de Doper het noemt: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29, 36  

Johannes wees op Jezus als de Redder. Niet  als de veroveraar naar wereldse maatschaven, door de toenmalige overheersers weg te jagen. Maar als de Weg die God geeft voor elk mens om tot Hem te kunnen komen. Er is een barrière tussen elk mens en God, die niet door iets overbrugd kan worden. De Messias kwam als een kwetsbaar en onschuldig lam, om als plaatsvervangend te sterven  

voor elk mens. Daardoor werd de weg geopend van wat God tot Abraham had gezegd.  

De zegen kon pas komen als de vloek was opgeheven door de genoegdoening van een offer. Eens en voor altijd is Jezus als offer voor elk mens op Golgotha gestorven. Op een andere manier kon dit niet gedaan worden. De offers van dieren waren onvoldoende om de zonde weg te nemen en mensen te veranderen. I Johannes 1:8 en 9 zegt : 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Vergeving is één, maar de verandering die nodig om naar Gods wil te leven. De mens kan dit van nature niet. Er is een breuk in de relatie ontstaan door de zondeval. Deze breuk heeft Jezus door Zijn offer en dood verzoend en kan een mens die zich bekeerd en wedergeboren wordt een kind van God worden. Daardoor gaat ook de lijn open om weer naar God te luisteren.  


Talrijk als het zand aan de oever van de zee / sterren  : Een nageslacht dat niet te tellen is.  In u zullen alle volkeren gezegend worden.  – Genesis 22:18  
Jezus is in de geslachtslijn van het volk van Israel de verlosser, die de Zegen kan vrijzetten in de hele wereld. Door Jezus hebben wij toegang tot de genade van God en worden wij juridisch vrijgesproken van alle schuld en vloek die de mensheid door de zondeval heeft.  
Het mooie is dat dit een sneeuwbal effect heeft over de hele wereld, in alle tijden onder alle volken.  
Jezus is : De Weg, de Waarheid en het Leven waardoor mensen tot de Vader kunnen komen. Johannes 14:6. De omvang is zoveel als het zand aan de oever van de zee. Dat is NIET te tellen.  

De belofte van een Messias leefde al heel lang bij het volk van Israël in de tijd dat Jezus werd geboren.  Een verlosser. Een door God gezonden en gegeven verlosser. De profeten hadden er van gesproken, zoals Jesaja. Jesaja 9 is daar een voorbeeld van : Jesaja 9:1-6 
1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. 

Een tekst die elk jaar gelezen wordt met Kerst. Een tekst die velen ook nu na de vervulling van de belofte hoop, troost en zicht geeft in het leven. Iemand bij Wie je terecht kunt voor alles wat er nodig is in het leven.  Dat geeft rust, moed, vertrouwen en zekerheid voor een hoopvolle toekomst die God aan Zijn kinderen belooft.  Nieuwe Testament 
 Jezus werd geboren in Bethlehem, tijdens de telling in opdracht van Keizer Augustus.  
Het geboorteverhaal van Jezus begint met een verwijzing naar de dagen van Herodes de Grote (zie Lucas 1:5), die regeerde als vazalkoning over Judea van 40 v.Chr. tot 4 v.Chr., en met een verwijzing naar de keizer van het Romeinse Rijk, Augustus, die regeerde van 27 v.Chr. tot 14 n. Chr. 

Volgens het Evangelie naar Lucas vaardigde keizer Augustus een decreet / bevel uit dat alle mensen van het rijk zich moesten laten registreren in verband met de belastingen. Iedereen moest naar de plaats van hun voorgeslacht gaan. Dit was niet gebruikelijk bij Romeinse volkstellingen. Daardoor gingen Jozef en Maria naar Bethlehem.  Hun woonplaats was Nazareth in Galilea, maar door hun afkomst moesten ze naar Judea.  De davidische afkomst van Jozef herinnert aan de belofte in het Oude Testament dat de Messias zou voortkomen uit het huis en geslacht van David. De profeet Micha (Micha 5:1) had reeds gewezen op Bethlehem als plaats van herkomst van een nieuwe vorst. 

Het mooie is dat de puzzel van God hier op zijn plek valt en Jezus dus in Bethlehem geboren kon worden. Het Woord van God is tot op de mm nauwkeurig. Niet alleen details, maar waar het op de wereld moest plaats vinden. Hierdoor kon een volk dat niet te tellen was op zijn plek komen en daarmee de Messias op de plaats van de belofte.  

Handelingen 4:12  

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.  


Vanuit de belofte aan Abraham zien we dat. De zegen komt van God door het volk van God heen, waaruit de Messias is geboren en gezonden in de wereld. Niet mijn afkomst, of mijn inspanning, of mijn status in deze wereld brengt mij waar ik moet komen, maar geloof in Jezus, maakt dat ik Gods plan in mijn leven ontdek en ontvang.  

De sleutel om hier mee om te gaan zien we in Filippenzen 2.  
TT Naam boven alle naam gekregen - Filippenzen 2 : 5 – 11 
5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! 

Geen los leven, waarbij de Messias een bijrol heeft, maar een leven van overgave waar Hij de eerste plaats heeft in ons leven. Je zou kunnen zeggen: God speelt geen rol in ons leven. Hij is de regisseur. Hij bepaalt hoe wij gaan, leven en zijn. En dat kan alleen als we afgestemd zijn op de bedoeling van God door Jezus heen in ons leven. Verzoening om verder met God te leven ipv als een godloos mens zonder de zegen van God in de duisternis.  

God wil een volk vormen, die Hem kent, liefheeft, eert en leeft naar Zijn wil. Deze zullen als erfgenamen zijn van Zijn koninkrijk. Deze zullen ook in de schare staan, zoals beschreven staat in Openbaring  7. 

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken, stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! 11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.  Zo zie je dat de nakomelingen van Abraham als het zand aan de oever van de Zee/ sterren , de puzzel van God, waarbij Jezus in Bethlehem geboren wordt uit het geslacht van David en tot verzoening en overgave van het volk dat God daaruit vormt. Een volk is dat niet te tellen is. Een volk dat door alles heen met en door God leeft en Hem op de eerst plaats van hun leven zet. Zij krijgen ipv een vuil kleed door de zonde, een door bloed gewassen leven en wit kleed om voor het aangezicht van God te mogen leven.  

Het lam van God dat de zonde wegneemt is het Lam dat zit aan de rechthand van de Vader op de troon. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de Koning der Koningen en is Getrouw en Waarachtig. Deze Koning mogen wij dagelijks in ons leven verwelkomen, omdat de weg open is om tot God de Vader te gaan. Hij is onze God en wil ook het Licht zijn voor velen die nog in duisternis leven. Mensen om ons heen hebben recht om dit geweldige nieuws te horen en te zien door onze levens heen.  

Dat is wat wij vieren met Kerst. Een belofte, die God door Jezus aan ons mensen geeft. Waarom? Omdat Abraham naar God heeft gehoord. Omdat wij naar Hem horen en doen wat Hij van ons vraagt. Daardoor kan de blijde boodschap een weg vinden in de wereld om ons heen. Dan zijn de zegeningen die God geeft niet te tellen, maar om te vertellen.  

Geen opmerkingen: