zaterdag 4 januari 2014

Verwacht de Heer!

Teksten : Jesaja 61:1 - 3 en Lucas 4:16 – 22


Aan het einde van het jaar blikken we terug en kijken we vooruit. Dat doen we door het hele jaar heen. In het bedrijfsleven gebeurd dit ook in een voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. Het voortgangsgesprek is een gesprek van 2 kanten; werkgever en werknemer. Je kijkt samen hoe iemand in het bedrijf functioneert, wat de verbeterpunten zijn en welke stappen nodig zijn om deze aan te pakken. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en krijgt iemand een beoordeling en beloning naar datgene wat de werkgever ziet. Dat is een eenrichtingsverkeer.

Als mens kun je heel verschillend in het leven staan. Enerzijds kun je zaken ervaren waarin je onderweg bent en nog in gesprek. Anderzijds dat je het gevoel hebt dat er een afrekening komt. En dan kun je alleen naar het eindresultaat denken. Wat zal het brengen? Zo kunnen we ook het jaar uitgaan en het nieuwe jaar alvast inkijken. Dat doet wat met een mens.


In Nazareth ging Jezus naar Zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge. Iets wat ook kennen in het gaan naar ons werk, school, familie, vrienden, vereniging en de kerk. Op bepaalde tijden gaan wij ergens naar toe. Een gewoonte waarbij we een bepaald verwachtingspatroon hebben. Dat verwachtingspatroon werd die dag bij het lezen van de rol van Jesaja doorbroken door wat Jezus tegen zijn gehoor zegt. Wij kennen het Evangelie vanuit hetgeen ons is overgeleverd. Zij, de mensen in Nazareth, hadden alleen het Oude Testament. Wat Jezus hen te vertellen had, stemden zij mee in en verwonderden zich over de woorden van genade. Zij kenden de wet. En wat Jezus vertelde ging verder.

Dat betekent dat Jezus een boodschap heeft, die zij nog niet kenden en eerder hadden gehoord. Dit was ook de strekking van hetgeen Hij aan hen las. Daar staat in Jesaja 61:1 ; om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. De vraag die naar ons toe kan komen is: Wat als het hart van de toehoorder niet zo zacht is, maar wel het verlangen heeft om vrij te komen van al hetgeen op hem of haar drukt?Dan zegt Jezus in Mattheus 11:28-30 - Leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Saulus, die later Paulus genoemd wordt, ijverde zich voor de wet en het geloof, maar was niet in lijn met wat God voor ogen had met de gelovigen na de komst, offer en opstanding van Jezus. Hij kende geen genade en had toen ook geen boodschap aan de woorden van Jezus, de woorden van genade. Bij de bijzondere ontmoeting welke hij had met God vroeg hij : Heere, wat wilt u dat ik doen zal? - Handelingen 9:6 Soms moet een mens op het punt komen om deze vraag te kunnen en durven stellen. Als bepaalde gedachten en patronen ons voortjagen zijn we niet altijd even open voor de boodschap van genade.
We kunnen met angst of boosheid achterom kijken of juist naar de toekomst. Wat drijft ons voort? Daar hebben wij net als elk mens nodig dat wij weten wat het Woord van God daarover zegt. Als we leren van hetgeen Jezus zegt, zien we de belofte die Hij geeft. Kom tot Mij allen die belast en vermoeit is, Ik zal u rust geven. - Mattheus 11:28 Het gevolg van het geven van onze last aan Hem is dat Hij zegt dat we rust ontvangen. Die rust is niet gebaseerd op onze inspanning en bewijs van ons kunnen, maar gefundeerd in de woorden van genade die Jezus spreekt in Mattheus 11: 28 - 30 - Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

Dat is een uitnodiging, die niet alleen toen gold, of voor anderen. Dat is wel waar wij als mens vaak toe geneigd zijn. Omdat we veelal kunnen luisteren alsof de boodschap voor een ander is. Mogen de woorden, die al eeuwen lang in onze Bijbel staan ook woorden zijn alsof Jezus ook onze woonplaats bezoekt en dit zou zeggen op deze plaats. Hoe zouden wij deze woorden dan ontvangen? Welke plaats mag het Woord van God in ons dagelijks leven hebben? Een vraag die best een appèl op ons als mens persoonlijk doet.
Soms kan een boodschap van wat er gezegd wordt niet altijd direct ontvangen worden. Daarvoor moeten we soms de belast kwijt die ons belemmert om het te ontvangen. Het spreekwoord zegt niet voor niets : Waar het hart van vol is, daar stroomt de mond van over. Als een mens ergens mee zit, kunnen we wel allerlei mooie en wijze woorden spreken, maar deze heeft geen plek meer om het ergens op te bergen.

Mattheus 5: 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 

Het woord zachtmoedig komt ook voor in hetgeen Jezus aan Zijn discipelen op berg leert, wat wij kennen als de “Bergrede”. Hierin worden de principes van het Koninkrijk van God genoemd en geleerd hoe deze in het dagelijks leven toe te passen. Waaronder wij het gebed van het “Onze Vader” hebben ontvangen.
Datgene wat Jezus leert helpen ons om de zaken van God duidelijker te zien, wat Hij al bekend heeft gemaakt in het Oude Testament en de wet om dit vanuit de woorden van Jezus, de woorden van genade te horen en te ontvangen.


Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent. Wat is zachtmoedig? Een paar van de betekenissen die we daarvoor kunnen vinden zijn: Goedhartig, liefelijk, meegaand, vriendelijk, goedaardig. Zoals we het vanuit de woorden van de Bijbel mogen begrijpen is het : Liefde vanuit God met een goed hart en een juiste houding. Misschien wel dat we de woorden van Saulus tegen God als gebed spreken: Heer, wat wilt u dat ik doen zal. Dan ben je niet zelf het uitgangspunt en de oplossing, maar spreekt het van overgave en verwachting.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart Jesaja 61 : 1
Het is geweldig om verder te lezen wat er in Jesaja 61 staat over het werk van de beloofde Messias, de verlosser, die wij als de Here Jezus Christus mogen kennen.

Wat kan het hart van een mens breken, waardoor deze verliest wat hij of zij dacht te hebben in het leven? Welke teleurstellingen gaan wij als mensen door heen. Als kind word je iets beloofd, maar je hebt het nooit gezien of gekregen. Hoeveel beloften breken wij zelf, waar anderen door ons zijn teleur gesteld. Wanneer wij iets meemaken, kan het ons overkomen.


Het is misschien net als een weg waar een gat in de weg zit. Elke dag moet je over die weg en langs die put. En iedere keer val je er in. We krijgen elke dag ook de kans om te kiezen en een andere weg te gaan. Soms moet die weg worden gewezen. Dat is wat Jesaja hier ons vertelt. Er is een andere weg, waardoor er weer licht aan de horizon kan komen. Datgene wat pijn doet en je tegenhoud, mag je weten dat God Zijn verlosser zend in jouw situatie.

Jezus zei toen Hij dit gedeelte voorlas in Nazareth: Vandaag is dit woord in vervulling gegaan. Nu mag je het gaan meemaken. Dat maakt ook voor ons dat de Bijbel nog steeds actueel is en God de Dezelfde is.

Er zal troost zijn spreekt Jesaja in dit gedeelte. Het zal je vrijmaken van hetgeen op je leven als een last aanwezig is. Je kunt het wel verdringen met je gedachten en andere dingen doen. Zelfs kun je verhuizen, maar de last blijft hetzelfde. Daarom dat de woorden van genade uit Mattheus 5:4 zo bijzonder zijn in het onderwijs van Jezus. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Gelukkig ben je als je verdriet hebt en treurt? NEE. Dan ben je niet gelukkig. Maar deze zin gaat verder en vertelt waarom je wel gelukkig te prijzen bent. Je kunt niet voorkomen dat het leven pijn kan doen. Maar je mag weten dat God naast je wilt staan en in jouw situatie wil komen. Hij wil je vrij maken van hetgeen jou vast- en tegenhoudt. Hij wil je een kleed geven van vreugde, ipv dat je altijd gebukt gaat door hetgeen jou is aangedaan.


Eén van de Psalmen schrijft op een andere manier :
Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? 11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God? 12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. - Psalm 42:10
 

Je proeft de worsteling van een mens, die in het leven staat en naar God zoekt. Tegelijker tijd zie je een mens die zijn geloof op God stelt en zichzelf aanspreekt vanuit dat Gods vertrouwen. Daar heb je moed voor nodig. Daar heb je kracht voor nodig. Een verslagen mens heeft die kracht niet. Maar een mens die een nederlaag lijdt hoeft niet te blijven waar hij is. Spreuken 24 : 16 - al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. Hoe moeten we dit zien en door Wie kan hij weer opstaan? Psalm 34:20 - De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. 


En hij mag met Jesaja 40:31 zeggen: Mijn kracht wordt vernieuwd. Waarom? Omdat Hij God verwacht. Hij verwacht het niet van zichzelf. God is de bron van het Leven. Daar mogen wij elke dag opnieuw uit putten. Net als de Samaritaanse
vrouw uit Sichar, waar Jezus tegen zei: Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.Johannes 4:14bVanuit deze ontmoeting met Jezus verandert haar leven op een drastische wijze. Ipv een verstoteling in haar plaats, wordt zij iemand die er voor gaat om hetgeen Jezus haar heeft verteld door te geven aan de mensen om haar hen. Met als gevolg dat deze hele stad tot geloof komt in de Messias, Jezus die zij zelf mogen ontmoeten. Zij had de ontmoeting voor zichzelf kunnen houden, maar dan hadden we waarschijnlijk nooit van haar gehoord en over haar gelezen. Duidelijk is dat zij door hele moeilijke perioden van het leven heen is gegaan. En nu stond ze vooraan door de woorden van genade, die Jezus tot haar en later tot de anderen sprak.


Wij mogen vanuit de komst van de Messias, wat wij met Kerst hebben gevierd, terug kijken naar het afgelopen jaar. Niet vanuit een nog te komen verlosser. Niet vanuit het verlangen dat het ooit staat te gebeuren. Maar vanuit het feit dat wij geloven in het volbrachte werk dat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan en Zijn opstanding. Er is iets wezenlijks veranderd. De weg die gesloten was om tot God te kunnen komen is geopend. Er heeft verzoening plaatsgevonden, waardoor vergeving, verlossing, troost, vreugde van God in ons leven mag en kan komen. Het hart van de vrouw aan de put ging open toen zij Jezus hoorde spreken.


Wij mogen ons hart openen voor de God die leeft. Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe. Dan mogen we hetgeen als een afrekening van gedane gebeurtenissen in Zijn handen leggen en ons leven voor het komende jaar toevertrouwen. Bij Hem is geen crisis te groot. Hij is de Heer van Hemel en Aarde. Hij is Degene tot Wie wij bidden: Uw wil geschiedde gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Waarom kunnen wij dit bidden? Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Deze God is de Hoogheilige en Verhevene en tegelijkertijd de Vader, Die voor Zijn kinderen zorgt en naast hen staat. Wanneer we de Vader vragen om een brood, zal Hij geen steen geven. Dat betekent dat we dagelijks ons hart voor Hem mogen openstellen en onze verwachting op Hem hebben. Hij stelt nooit teleur. Het werk dat Zijn hand begon, zal Hij ook volbrengen. Dankzij de verzoening die wij door Christus Jezus met Hem hebben ontvangen. 

Geen opmerkingen: