zondag 12 januari 2014

Open venster

Daniel 1 : 8 - 17  en 6 : 11

In dit hoofdstuk zien we dat Daniel en zijn vrienden zijn gebracht in het paleis van de koning van Babel. Voorwaarden : geen gebrek, knap, goede opleiding en bekend met de regels van het wonen in en omgang in een paleis bij een koning.Om ons heen zien we vaak dezelfde gedachten en aandacht voor mensen. Good looking, je moet aan iemand iets hebben en het liefs veel opbrengen en deze moet passen in de voorwaarde die mensen, scholen, bedrijven en kerken stellen.  Je look en cv  moet op orde zijn.  Niet te veel moeite nog moeten doen om iemand in lijn te krijgen met wat de bedoeling is. Dit is de horizontale en of menselijke gedachte naar elkaar. Je moet voldoen aan veel eisen wil je er bij horen.

Andere gedachte vanuit verticale lijn. God en jou. Is : je bent van Koninklijke bloede, door het offer en opstanding van Jezus. Je bent een Koninklijk priesterschap. Daarin wordt je gevormd om te weten hoe je met de Koning der koningen omgaat en houdt aan de principes van het Koninkrijk. Daniel nam zich voor niet te verontreinigen met het eten en drinken van het paleis. Dit voornemen was niet op basis van angst of tegenreactie op de situatie, maar vanuit de wandel met Zijn God. Hij hield zoveel van God dat hij een risico nam om dit te willen en gaan doen.  Het risico was dat hij er buiten lag en hetgeen de koning met hem en zijn vrienden voorhad niet zou krijgen en misschien wel gedood zou kunnen worden.

Daniel 1:9
Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen

Eén van de principes die Daniel en zijn vrienden houden, zijn de voorschriften voor het eten en drinken. Zij staan daarvoor en gaan er voor. Sluiten geen compromis met de eisen van hun omgeving. Dat zou een conflict moeten geven

als ze dit horizontaal, op menselijke wijze zouden doen. Maar zij hadden een levende wandel met hun God. Vandaar uit krijgen ze de wijsheid om een voorstel te doen om niet net als de rest te eten van wat de keuken van het paleis schaft, maar groenten en water. Het zogeheten Daniel vasten.

Het onthouden van hetgeen de wereld om hen heen hen voorhoud, maar zich te richten op wat God gaf, bracht gunst en de hoofd van de hofhouding nam een risico om dit toe te laten. Het risico van Daniel, zijn vrienden en het hoofd van de hofhouding werd beloond. De inzet was niet de korte klap van het tijdelijk overleven, maar God had meer met Daniel en zijn vrienden voor. Resultaat: Ze zagen er nog knapper uit, good looking, zelfs beter dan de rest die mee had gedaan met het voorschrift van het paleis.

Daniel 1 : 17
En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.

De beloning die deze mannen kregen was dat God hen gaf kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Hun verstand was helderder en scherper dan ooit te voren en Daniël ontving zelfs geestelijke gaven waardoor hij inzicht had in allerlei gezichten en dromen.  Zijn tijdelijk ontzeggen van de gebruikelijke maaltijd en drinken + zijn voornemen werd Koninklijk beloond door de Koning der Koningen. Zij, deze 4 bleken in dienst van de koning van Babel over wijsheid en inzicht te beschikken dat alle andere overtrof.

Was de voor opzet van Daniel en zijn vrienden om anderen af te troeven en te bewijzen dat zij beter waren dan de rest die om hen heen leefden? NEE. Zij hielden van God en zelfs het risico dat zij het leven zouden laten, namen zij het besluit en erkenden door hun besluit, spreken en handelen wie God was in hun leven. Daardoor waren zij krachtig in de Heer hun God.

Efeze 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

In het gedeelte voor deze stelling en opdracht die Paulus geeft aan de gemeente van Efeze en ook aan ons. Heeft hij gesproken in zijn brief over ons als family, Gods familie. Efeze 1 – 4 praat over het werk van Christus, de verandering die

wij ondergaan door het geloof in Jezus. Daarbij wordt genoemd ; Wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat wij in Hem ontvangen en wie wij in Hem zijn.  Dat onderwijs hebben wij in de afgelopen jaren herhaaldelijk op verschillende manieren gehoord.

In hoofdstuk 5 wordt er gesproken over ons als kinderen van God in Zijn koninkrijk en hoe daarin te leven en om te gaan met God, onszelf en elkaar. Daarna wordt gesproken in Efeze 5: 8
Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.Eerst wordt er gesproken over hoe het komt dat God van ons houdt en waardoor wij kunnen gaan veranderen. En wat maakt dat we anders gaan doen, dan mensen die God niet kennen. Daarna komt een diepere vraag over waaruit we de dingen met God doen.

Eén van de zaken die mensen remmen is de onzekerheid of iets wat zij doen of hun geld, tijd, middelen, aandacht aangeven ook wel iets oplevert. Wat heb ik er dan aan? De vraag die vraagt om onze motivatie. Waartoe doe ik iets of waarvoor geef ik iets wel of niet. De Bijbel spreekt van onbaatzuchtige liefde. Deze liefde geeft, zonder voorop te bedenken dat je er iets voor terugkrijgt. Je motivatie ligt in je liefde tot en van God.
Een valkuil kan zijn dat we vanuit hetgeen ons is geleerd door het lezen van het Woord, de prediking, Bijbelstudie, dat we heengaan, zonder dat het ons wezenlijk veranderd. Je neemt kennis van en gaat er mee rennen als een wetenschap dat het zo is. Jezus onderwijst ons dat we moeten leren onderhouden al wat Hij heeft bevolen. Matt. 28:19

Niet alleen maar aanhoren en verder gaan, maar eigen maken wat je hoort en ziet, zodat je eigen hebt gemaakt om niet jezelf als uitgangspunt te nemen maar God op de eerste plaats van je keuzes, motivaties, houding, gevoelens, wensen, verlangens. Als dat zo is, dan zijn we toe aan Efeze 6:10 : Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Krachtig zijn in God is dus niet krachtig zijn in jezelf. Psalm 147:10 - Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man;De menselijke kracht schiet hopeloos te kort bij de strijd die we te voeren hebben. Simson, één van de richters, was een sterke vent in God. Hij was vanaf zijn jeugd toegewijd aan God. De kracht die God aan hem had gegeven was niet voor eigen gebruik, maar om te verlossen van de vijanden die Israël belaagden. Zonder God en in verleiding gekomen om zijn geheim prijs te geven, was hij geheel krachteloos.

Een held spreekt altijd tot de verbeelding van een mens. Dat is op zich niet verkeerd, als deze held gefundeerd is in God en Zijn koninkrijk, zijn wandel met God heeft. Andere mensen kunnen tot voorbeeld zijn van hetgeen jezelf verlangt met God te hebben. Daarom lezen we talloze verhalen als die van Daniel in de Bijbel.
Voorbeelden die laten zien hoe het wel en niet moet. En toch het geheim om er achter te komen wat dit voor jezelf betekent is niet te blijven kijken naar wat anderen doen, maar hand in hand met de Vader door het leven te gaan.
Wie je daarin navolgt geeft de Bijbel een richtlijn: let op het einde van iemands leven. 2 Timotheus 4:7 - Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Dit is een woord van Paulus aan Timotheus. M.a.w. : Mijn voorbeeld kun je navolgen, omdat ik dwars door alles heen het geloof in Jezus Christus heb behouden. Dat is ook wat we bij Daniel zien. Zijn voorbeeld spreekt door alle eeuwen heen aan bij vele gelovigen. Hij wordt door God “zeer beminde man” genoemd. (Daniel 10) God was helemaal weg van Daniel. Een krachtige geloofsheld, die met alles van God hield.Daniel 6 : 11 en 12
11 Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn boven vertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. 12 Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God.

Eén van de zaken die we van Daniël weten is dat hij openbaring kreeg. Dit lezen we al in het eerste hoofdstuk dat hij na het ‘vasten’ / onthouden aan de 


koninklijke spijze hij door God gezegend wordt met verstand en wijsheid en ook met openbaring en dromen. We zien dat in Joel 2 gesproken wordt dat jongelingen gezichten zien en ouderen dromen dromen. Gods Geest zal op alle vlees komen. Niet alleen koningen, priesters en profeten, zoals in het Oude Testament.

Als Paulus spreekt over openbaring dan spreekt hij ook over dat wij allen kunnen profeteren. 1 Kor 14:31 - Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. Bij dit woord krijgen legio mensen het benauwd, omdat zij hier vaak over twijfelen. Zij weten niet wat de wil van God voor hun leven is. Ook hebben ze moeite met het verstaan van de stem van de Heer. Toch zien we in het leven van Daniël een profiel van wat we mogen zien als richtlijn voor ons leven en de gemeente.

Het aanbod van de wereld om ons heen moeten we goed weten wat er op de verpakking staat. Kan ik het aannemen, kopen, eten of doen waarvoor ik het koop? Dat vragen we ons af als we in een winkel staan. In ons dagelijks leven komen er zaken, mensen en situaties voor waar dezelfde vraag gesteld kan worden. Maar misschien is het net als in onze Nederlands winkels dat er zoveel aanbod is, dat ik me niet afvraag of het voor mij is, maar me laat meenemen en ga kijken wat ik van dat alles zou willen.

Zo shoppen veel mensen om ons heen op geestelijk gebied. Een beetje van boeddha, een beetje van humanisme en een beetje van het christendom. Deze mix smaakt naar niets. Het is van alles maar een laagje. Niet te diep en niet te veel, want ik wil er ook weer van af kunnen. Toch is het net als een dun draadje dat langzamerhand om ons heen wordt gedraaid en op den duur zo dik is dat we vast zitten, zonder het zelf door te hebben.Daarom dat Jezus zegt: De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. -  Lucas 11:34 Dat is wat we zien bij Daniel. Hij zag de zaken zuiver en helder. Hij had een helder inzicht en was vol van wijsheid. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook geestelijk. Hij onderscheidde waar het er op aankwam. Hij zocht God in alles. De Heer was de bron voor hem van zijn


dagelijkse wandel. Hij zocht het hoger op en bad met een open venster. Niet alleen van zijn huis, maar in de geest. Ook als er tegenstand kwam en zijn leven in gevaar was, koos hij voor de Heer en deed zich niet anders voor.

Dat kan alleen wanneer de Heer het fundament is in ons leven. Hij de Heer is van ons denken, horen, zien, voelen, wil, emoties en ons lichaam. Wij willen graag van God horen hoe het verder moet, maar soms moet onze ogen en oren geopend worden om te zien.

Daarom bidden en vasten wij deze weken. Niet om onze plannen door te laten gaan, maar afgestemd te zijn op God. Hij wil geopende vensters geven in ons leven waardoor wij openbaring krijgen en inzicht in Zijn Woord. Hij ons kan leiden op plaatsen waar Hij ons naar toe brengt. De vraag is of ik dit werkelijk wil. En die vraag kan ik alleen beantwoorden, wanneer ik bereid ben om mij af te stemmen op de Heer van Hemel en aarde, die mij gemaakt heeft. Al voor mijn geboorte zag Hij uit, dat ik Hem zou leren kennen en met Hem zou gaan leven.

Niet een éénmalig gebeuren, maar elke dag een keuze die we maken om net als Daniël God te zoeken. De belofte is dat wij Hem dan ook zullen vinden en ontdekken dat Zijn Woord waar en betrouwbaar is.  Dat heeft een uitwerking. 

Geen opmerkingen: