woensdag 12 februari 2014

Jullie zijn het licht in de wereld

Teksten : Psalm 112 : 1-10 en Mattheus 5 : 13-16


Mattheus 5 : 13 - 16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

De Here Jezus was met Zijn discipelen de berg opgegaan om onderwijs te geven aan de kleine groep, die met Hem dagelijks optrokken. De schare vertelde hij gelijkenissen. Waarom? Omdat de mensen die niet of nog niet in Jezus geloofden met voorbeelden uit het dagelijks leven de uitleg kregen over het Koninkrijk van God.




Zo als de Bijbel zegt in 2 Korinthiers 3 : 15 – 17
Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Dit zijn woorden van Paulus, die hij zelf aan den lijve heeft ondervonden. Hij zegt in Handelingen 22:3 ‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Een man die met zijn hele hart hield van de wetten van Mozes en er strikt naar leefde. De verwachting van de messias, die hij net als zijn tijdgenoten had, daarvan had hij een andere voorstelling dan die van de Here Jezus Christus. Daarom dat hij de gemeente van Christus vervolgde uit ijver voor God.


Deze Saulus voordat hij Paulus werd, ontmoette God op de weg naar Damascus, waar hij een verandering onderging die hem in zijn houding, denken, spreken en doen om deed keren naar het geloof in de Here Jezus Christus. De bedekking die op zijn denken en hart was, verdween en kon met volle overgave aan God leven. Niet meer met de te verwachten messias, maar was nu zelf tot geloof gekomen en geloofd in Jezus als Gods Zoon. Dat is de eerste stap die Paulus ook steeds weer herhaalt in zijn onderwijs. Hij laat zien dat het Nieuwe Verbond een andere uitwerking heeft op de manier van leven, doen en denken van de gelovige.




De tweede stap, die in het onderwijs van Jezus naar voren komt is dat we als gelovige een opdracht hebben om een zout en een licht te zijn. Dit in navolging van Wie Hij is. In Jesaja 9 zien we : Een volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht. Dat spreekt van de Christus. Wij, de gemeente en het lichaam van Christus mogen de woorden en het Leven met God uitleven in een wereld waar wij wonen, werken en zijn.

Daarom dat Jezus spreekt van het zout zijn. Zout heeft een eigenschap dat maakt dat bederf wordt tegen gegaan. Wanneer we dit beeld om zetten hoe wij in navolging van onze Heer leven, dan zal dat een positieve invloed hebben op de wereld om ons heen.


Een andere eigenschap van zout is dat het smaak geeft aan het eten. Als jongen werd ik in de familie geconfronteerd met iemand met suikerziekte en hoge bloeddruk. Eén van de gevolgen was dat er zoutloos brood gegeten moest worden. Maar als je altijd gewend bent aan het brood dat de meesten van ons kennen, dan smaakt een zoutloos brood nergens naar.


Aan de andere kant is het ook zo dat te veel zout iets niet te eten maakt. Als student tijdens mijn opleiding zaten we aan tafel en werd er wel eens bij wijze van grap het dekseltje van het zoutvaatje los gedraaid. Zonder dat iemand aan tafel daar erg in had, pakte deze het zoutvaatje en het dekseltje vloog eraf en er kwam veel zout op het eten. Hilariteit alom aan tafel, maar het bord met eten kon weggegooid worden.

Daarom dat het ook goed is dat wij als gelovigen in een maatschappij leven waar wij ieder op zijn en haar plek onze plaats in kunnen nemen. Het gaat er niet om dat we op een kluitje bij elkaar blijven, maar juist in een maatschappij waar zo’n behoefte is aan inhoud en zinvol leven.


Mensen zoeken naar voldoening en geluk hun leven, waarbij wij als zout en als licht in deze wereld geplaatst. Als het leven van ons en de menen om ons heen alles horizontaal blijft en we het geluk en de voldoening van de mens alleen moeten verwachten, dan drogen bronnen op. Lijkt het leven, als we niet oppassen een sleur te worden, zonder dat we weten waarvoor we leven en waar alles naar toe gaat.


Als alles verticaal is, zonder dat het geloof raakvlakken met het gewone leven lijkt te hebben, dan is het Evangelie zonder kracht. Het sluit niet aan bij de behoeften die we als mensen hebben. In tijden van verdriet, pijn, ziekte, verliezen van een baan, onzekerheid is het geloof een houvast, een anker dat ons als gelovige en kerk op zijn plek houdt. Hebreeën 11: 1 (HSV) 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Die vaste grond hebben we nodig in tijden dat zaken en situaties anders gaan dan we dachten en hadden verwacht. Geloof geeft ons ogen voor de realiteit van het de betrouwbaarheid van Gods Woord en Wie God wil zijn in ons leven.
Dat geloof ontvangen we als een geschenk uit de hand van de Heer: Ef 2 : 8 - Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;




In de religies die we op de wereld om ons heen hebben, moet de mens zich op werken om tot zijn godheid te komen en tot acceptatie van zijn goedheid. God heeft een andere weg gekozen om tot de mens te komen. Romeinen 5:2 - Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;


Dat is het geweldige nieuws dat we in deze wereld bekend mogen maken. God is door Jezus naar ons mensen toe gekomen, zoals we dat ook met Kerst en Pasen vieren. Hij is een weg gegaan van lijden en heeft zichzelf ten schuldoffer gegeven aan het kruis voor elk mens, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. 1Timotheus 2: 3 - 6 zegt : Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.


Opnieuw pleit Paulus voor de enige weg, die er is tussen God en de mens. Hij ging rond om daarvan te vertellen en een getuige te zijn van zijn geloof in de Here Jezus Christus. Wij zijn allen getuigen van dat geweldige nieuws. Of we nu wel of niet er iets mee doen. We laten in ons leven ieder voor zich zien, waarin wij geloven en waar wij voor staan in dit leven. Daarvoor zijn we ook bij elkaar om elkaar aan te vuren en de bron van het Leven, God Zelf te eren, Hem te zoeken met gebed en uit Zijn Woord te lezen. In onze eigen omgeving is het niet altijd makkelijk om het geloof uit te dragen en zichtbaar te maken naar buiten toe. Daarom dat de Here Jezus ook instructies geeft aan Zijn discipelen.

Jezus zegt :
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.


Er is een tijd geweest dat we zagen dat mensen door allerlei schijnbaar positieve ontwikkelingen in de maatschappij het idee kregen dat ze God niet nodig hadden in hun leven en het zelf wel konden regelen. Daarnaast hebben we ook gezien dat veel mensen de kerk en het geloof vaarwel hebben gezegd, omdat zij voor zichzelf geen toegevoegde waarde zagen. Geloof is daarmee op een 2e, 3e, 4e en zelfs laatste plaats gekomen. Toch ontdekken we dat de mensen om ons heen zoeken naar iets wat meer omvat dan het gewone, dan het natuurlijke en zijn op zoek naar het bovennatuurlijke. Mensen willen houvast en iets wat hen innerlijk voldoening geeft.




Juist voor die zoekende mens, wil de Here Jezus onze Heer en Heiland zijn. Dit kunnen we ook kunnen lezen in Mattheus 9: 36 - 36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Daarin herkennen we hoe God naar ons mensen kijkt. De gemeente, het lichaam van Christus heeft een belangrijke rol. Zoals anwb borden en onze gps in de auto ons kunnen vertellen waar we naar toe moeten gaan, zo is dat ook met Gods Woord, Zijn Geest en het geloof in ons Leven. Wij zijn als het ware die verwijzers naar God voor mensen om ons heen.


Daar vertelt Psalm 112 : 1 – 10 meer van
1 Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.

Als er één ding is waar de wereld kan zien dat God belangrijk is in ons leven, dan is het mede door het respect waarmee wij Zijn naam noemen, En dat wij door onze handel en wandel laten zien dat we ook naar Zijn Woord willen leven. Al is dat met vallen en opstaan. Niet een volmaakt plaatje, maar herkenbaar voor mensen om ons hen, die ook door moeilijke dingen heen gaan en kijken hoe zij tot oplossingen kunnen komen of hoe zij zekerheid in het leven kunnen vinden. God prijst je gelukkig als je in je houding, wandel, spreken , denken en doen Hem de hoogste plaats geeft.


2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend. 3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Er is een uitspraak : Eerlijkheid duurt het langst. Eerlijkheid is vrij van leugens en bedrog. Je raakt er niet door verstrikt in allerlei moeilijke situaties. Dat is niet de makkelijkste weg. Hierdoor blijft wel de weg open naar anderen en God toe. Er staat niet iets in de weg, waardoor we ons licht kan worden uitgedoofd. Dat is nodig in een wereld, die makkelijk een leugentje om bestwil gebruikt als een geaccepteerd middel om je doel te bereiken of conflicten uit de weg te gaan.


Ef. 4: 20 zegt Paulus: Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Een mens die met God leeft gaat anders om met zaken, mensen en situaties in zijn en haar leven. Daar komt God op de eerste plaats. Dat is niet altijd gemakkelijk. God belooft dat we als mens de zaken in ons leven niet alleen hoeven te dragen en zelf alles te doen. Zoals Jezus tegen zijn discipelen zei dat Hij hen en daardoor ook ons niet als wezen achter zou laten maar de trooster de Heilige Geest zou zenden om naast ons te staan. Zijn naam is in het grieks de Parakleet, Degene die naast ons staat. Of met de woorden uit Jesaja : Immanuel, God met ons.

4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. 5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.




De omschrijving die we hier lezen lijkt wel op een kachel in een ijskoude wereld. Jezus zegt in Mattheus 24:12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wanneer een mens het hart toesluiten het geweten tot zwijgen brengt, dan is dat een opendeur om alles als geaccepteerd en normaal te vinden, waar de één de ander besteelt, te kort doet, in de kou laat staan als deze om hulp vraagt. Er is geen ruimte voor wat anders dat het IK van de mens zelf. Het draait niet meer om God, maar om de mens zelf, die het helemaal op zijn eigen kracht moet kunnen en doen. Mocht je dat niet kunnen, ben je een verliezer en tel je niet mee. Prestatie is dan het woord waardoor we moeten bewijzen, dat we iets waard zijn om wat we doen. Deze groep lijkt steeds groter te worden, maar velen verlangen naar de warmte van oprechte liefde en echtheid in de relaties met hun medemens.


Daarmee geeft deze Psalm aan dat dit mogelijk is door eerlijk te zijn. En er te zijn als eerlijke en liefdevolle mensen. Mensen die niet met hun hart en mond vol zitten met veroordeling, maar juist vanuit een ruimhartige houding de ander vergeeft en liefheeft ook al ontvangen we er niets voor terug. In de wereld is het; "Voor wat hoort wat". In het Koninkrijk van God is het de onbaatzuchtige liefde, waarmee God zelf uitreikt naar een mens in nood. Hij houdt van Zijn schepping en de mens, die Hij naar Zijn gelijkenis op deze wereld heeft geplaatst. Daar heeft Hij alles op alles gezet om hetgeen door de zondeval in de wereld gekomen, weer in orde te maken door het offer, kruisdood en opstanding van Jezus Christus.


Een open uitnodiging die God door Jezus heen aan ons en de mensen om ons heen geeft is : Komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt en ik zal u rust geven. Als alles donker is, dan kan deze uitnodiging een lichtpuntje zijn en een nieuwe start van iets wat een mens zelf niet kan dragen.
Wilt u vandaag ingaan op Zijn uitnodiging? En wilt u een verwijzer zijn voor mensen om u heen? God verlangt om U te zegenen en met u mee te gaan met de keuze die wij voor en met Hem maken. Om met de woorden van Romeinen
10:11 te eindigen : Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Amen.

Geen opmerkingen: