maandag 21 maart 2016

WWJD - Wat zou Jezus doen?

Teksten : Jesaja 53: 1-5 en Filippenzen 2 : 5-11

Wat Hij leed voor ons.
De film “The Passion of the Christ” kwam uit in 2004. Een film die gaat over de laatste 12 uur van Christus naar en aan het kruis. Het laat heel gedetailleerd de gevangenneming, marteling en kruisiging van Christus zien. Geen film om een ontspannen avondje uit te hebben.  Toen deze film pas uit was gingen wij, met elkaar naar de bioscoop om deze film te bekijken. Toen de film begon te draaien en het verhaal op het doek zich ontvouwde, werden wij stiller en stiller. In shock van de manier, waarop deze weg naar het kruis verfilmd was. Tranen kwamen en gingen verward en erg aangedaan van deze film weer naar huis.Wanneer mensen vertellen over wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat dat voor hen persoonlijk betekend en welke verandering dat in hun leven heeft gegeven, vind ik het moeilijk om het droog te houden. Tranen van vreugde over het werk wat God in iemand doet. Het raakt me keer op keer hoe krachtig het Evangelie is en dat levens echt veranderen als ze op hun levensweg God ontmoeten. Dat maakt elk jaar ook weer een geweldige gelegenheid om hiervan te zingen, bidden, lezen en er over te spreken.

De verandering
Zo af en toe kijken wij thuis naar de verandering. Mensen als u en ik die door omstandigheden in het leven de weg kwijt raken en Christus in hun leven ontmoeten. Ze vertellen er over hoe het was zonder God te hebben geleefd en welke veranderingen geloven in hun leven heeft gebracht. Een mens gelooft niet vanzelfsprekend in God. Als Romeinen 3: 23 en 24 vertelt dat : Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Met deze heenwijzing naar Pasen, waar Christus gevangen genomen zou worden, gemarteld en gekruisigd, gaan we naar de woorden uit Jesaja 53:1-5 wat zegt : Als je zocht naar iemand, die behangen is met het succes van de wereld en een voorkomen heeft waar iedereen ontzag voor zou moeten hebben, dan zouden we niet bij Jezus uit gekomen zijn. In plaats van een succesvolle formule ontdekken we dat Hij dat de wereld hem niet accepteerde, hij wordt een man van smarten genoemd. Zelfs zo erg dat je je hoofd er voor om zou draaien om het maar niet te zien en te weten. Lijden en dood hebben iets afstotelijks in zich. Daar gaan we liever aan voorbij. Dat voelt en denkt ongemakkelijk.

En toch was het deze Jezus, Die voor ons onze ziekten, zwakheden en zonden heeft gedragen aan het kruis. Hij koos ervoor om Zijn leven te geven voor ieder mens op aarde, zodat de breuk tussen God en de mens hersteld kon worden en er verzoening zou zijn.  Er staat in vers 5 : Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

Gestalte / Gedaante 
Er staat in hetzelfde gedeelte dat hij gestalte noch luister had. Dat doet mij denken aan een beeldhouwer. Iemand, die vanuit een groot stuk steen een beeld te voorschijn weet te halen. Door middel van uithouwen, hakken, en bewerken door het toebrengen van slagen met een zwaar, snijdend instrument. Met beitels dus van verschillende grootten.  De beeldhouwer gaat niet naar een stuk steen en begint maar een eind te slaan totdat hij ontdekt wat hij wil gaan maken.  Er wordt van te voren onderzoek gedaan en geschetst waar het resultaat op moet gaan lijken. Er wordt ook gekeken uit welk materiaal iets gemaakt moet worden.Evangelie in een Notendop 
In het Oude Testament waren er al heenwijzingen naast de profeten te vinden in de boeken van Mozes over Gods zienswijze en plan met de wereld en elk mens. In  Gen 3:15 zien we dat Hij al in een notendop het Evangelie vertelt:  En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Hier wordt in het kort vertelt dat de boze probeert om Christus op allerlei manieren uit te schakelen en  in het laatst denkt de overwinning te hebben met Jezus aan het kruis.

Vervolgens is er overwinning door de dood heen en is de vijand verslagen. Openlijk bekend gemaakt, dat hij een verliezer en een leugenaar is. Ook lezen we over Abraham dat God hem wijst op Zijn belofte dat alle volkeren vanuit zijn nageslacht zal gezegend worden. Een belofte, die van kracht wordt in Christus. Gelovigen uit de Joden en niet joden, heidenen Hem leren kennen en verzoend worden met de God van hemel en aarde.De Beeldhouwer
Zo was er een jonge man die vol bewondering stond te kijken naar een beeldhouwer die druk bezig was met zijn werk. Er was te zien dat er een ruiter te paard zou worden. De jonge man ging naar de beeldhouwer en vroeg hem hoe hij dat nou deed. De beeldhouwer antwoorde hem eenvoudig: Ik hoef alleen maar weg te halen wat er niet bij hoort. Dit zien we ook bij God de Vader dat hij ervoor koos om de mens tegemoet te komen in zijn weg op deze wereld door Zijn Zoon te sturen, want zegt Psalm 103 : 13 en 14 - Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Vergelijkbaar met de mens werd de Zoon geboren in een timmermansgezin. De keuze van God was om aan de mens gelijk te worden. Dat was als het ware Zijn “materiaal” keuze.

Bij een beeldhouwer zien we, dat hij verschillende technieken hanteert om het beeld uit de steen tevoorschijn laten komen. Van grof hakken naar verfijnd afwerken. Hierbij moet hij 3-dimensionaal kunnen denken en werken. Alles moet kloppen met een plaatje wat hij voor zichzelf voor ogen heeft of aan de hand van een origineel. De verhoudingen moeten kloppen en mooi in elkaar overlopen.

We zien in de manier waarop Christus op deze wereld te werk ging, dat dit door processen en gebeurtenissen ging. Jezus moest geboren worden als mens en onder dezelfde omstandigheden opgroeien en leven. Daarbij kwamen verschillende zaken op Zijn weg die Hij het hoofd moest bieden. Ook zien we in Zijn rondgang door Israël en daarbuiten dat Hij als het ware verschillende gereedschappen tot zijn beschikking had. Maar niet in eigen hand, maar in afhankelijkheid van de Vader en de Heilige Geest. Hij gaf onderwijs vanuit het Woord van God, maar ook lessen uit de natuur en naar aanleiding van de dagelijks leven.

Daarnaast zien we dat hij wonderen deed, als water in wijn veranderen, genezingen, opwekken van doden en bracht de Boodschap van het Koninkrijk van God. Met als gevolg dat velen Hem volgden en in Hem geloofden. Met als doel? Om mensen in relatie met de Vader te brengen. Hij wees op God de Vader. Hij liet in alles zien dat Hij in dit werk door de Vader gezonden was. Daarbij hoorde een levensstijl die weerspiegelde van Wie Hij was in God"de Vader.

Vanuit het kennen van God de Vader door Christus is er niet alleen een verandering van status, waarbij we aanvaard zijn als kinderen van God. Er is ook een verandering in de manier waarop wij denken, leven en spreken. Daarvan zien we dat Paulus een beroep doet op de gelovigen van Filippi. In Filippenzen 2: 5  staat -  Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.  Je zou kunnen zeggen, dat dit de schets is die God in Zijn Woord voor ons heeft laten opschrijven. Een proces van wat er in ons gebeurt als we in Jezus geloven. Er komt een hele andere hartshouding, waaruit we in deze wereld staan en leven. 

Gezindheid spreekt van geloven met overtuiging. Niet meer een geloof, waarbij alles voor lijkt te gaan, behalve onze tijd met God. Maar één, die het leven vanuit geloof alle levensterreinen bestrijkt. Niet meer “ik” sta centraal maar Christus.

Een leven, dat er op in is gesteld om anderen te dienen vanuit de liefde van God. Dat is wat Jezus heeft gedaan door te worden als een dienaar en de weg naar en aan het kruis te gaan. Hierin was Hij gehoorzaam aan de Vader. De regie lag en ligt in Gods hand. Die regie zou hij ook in ons leven willen. Dat betekent : “Niet meer mijn wil, maar Uw wil in mijn leven.”
WWJD – “What would Jesus Do?Aan de hand van een boek “In His footsteps” (In Zijn footstappen) is er een film gemaakt. Het gaat over een plattelands dominee, die met zijn gezin in de natuur erop uit trekken. Onderweg er naar toe vindt er een tragisch auto ongeluk plaats, waarbij zijn zwangere vrouw en hun zoon omkomen. Het verhaal van het boek is verplaats naar deze tijd.

De woonplaats waar de predikant woont maakt ook moeilijke tijden door. Er komt een verandering wanneer er een zwerver in hun plaats rondloopt. Hij loopt tegen de harde wereld van mensen aan. Er is geen ruimte voor het ontfermen naar mensen als hij.  Deze zwever pleit voor het omzien naar de armen en achter gestelden. Hij durft de dominee, die het niet meer ziet zitten, ook uit te dagen om hierover na te denken, te midden van zijn verdriet, over wat hij zou kunnen betekenen voor anderen en zijn woonplaats.

Samen met mensen uit zijn kerk besluit de predikant besluiten een verschil te willen gaan maken. Elk van hen heeft besloten zijn leven te leven volgens de principes van Christus en Zijn manier van leven toe te passen in hun eigen leven. Eén centrale vraag die zij zichzelf en de anderen vragen: Wat zou Jezus doen? Hieruit ontstaan nieuwe initiatieven binnen de kerk en de leefgemeenschap. Het lijkt wel als of de lente zijn intrede heeft gedaan en er tekenen van nieuw leven en frisse moed binnen is gekomen.

Een prachtige illustratie van Filippenzen 2, waarbij Paulus de gemeente uitdaagt om te doen als Christus. Het plaatje is duidelijk. Christus heeft de brug tussen God en de mens geslagen. Heeft alles er aan gedaan om het ons mogelijk te maken Hem na te volgen.

De vraag, die dan naar ons als gemeente en als persoon naar ons toekomt is; "Wat zou Jezus willen dat ik doen zal? Een vraag van Paulus op weg naar Damascus, waar Hij tegen de Heer zegt: "Heer wat wilt U dat ik doen zal?" In die ontmoeting met Christus, werd hij overtuigd dat hij aan de verkeerde kant van de lijn stond en nodig had, dat God hem bij de hand nam.

Kunt u voor u zelf bedenken waar u de vraag zou kunnen toepassen in uw dagelijks leven? En waar u mee bezig zou willen zijn om er inhoud aan te geven? Zodat wij in het spoor van Christus Hem mogen navolgen en doen wat de Bijbel zegt, zodat anderen zichtbaar zullen worden aangeraakt.Geen opmerkingen: