dinsdag 12 april 2016

Verwachting

Augustinus zei : “Zingen is twee keer bidden.”  Zingen doen we niet alleen de woorden, maar doen dat ook met gevoel. We openen ons hart meer, door te zingen waar we achterstaan en in geloven.  Daarom dat de Psalmen in de Bijbel door de eeuwen heen mensen hebben bemoedigd. Nog steeds horen mensen in de Psalmen woorden van geloof, bemoediging en troost , die hun versterken en helpen om op God te richten.  Door de eeuwen heen hebben mensen gezongen vanuit het Woord van God. Juist deze woorden. die dicht bij het hart van onze God zijn. Het is een taal die God door Zijn Geest en met Zijn Woord spreekt tot Zijn schepping. Woorden van de Bijbel hebben kracht. Een scheppende kracht. “God sprak en het was er.” zien we o.a. in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. 
Ook wij als mens zijn door God op deze aarde geplaatst naar Zijn gelijkenis.  

Omdat God sprak : "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde.Genesis 1: 26  God verlangt om te gaan met de mens om Zijn hart en gedachten te delen. Zo heeft God ook in de mens een verlangen gelegd om Hem te leren kennen, lief te hebben en Hem te dienen.  Ook dat Zijn spreken maakt diepe indruk op ons leven en brengt verandering: Hebreeën 4 : 12 - het woord van God is vol leven en kracht...Vanuit de verbrokenheid, die ontstaan is door de zondeval, kwam er ook een breuk in manier, waarop de mens met God om kon en wilde gaan. Daardoor vervaagden ook de duidelijke lijnen die God vanuit Zijn karakter in de mens had gelegd om Hem recht te kennen. In plaats van een vriend werd God steeds meer op de afstand gezet in het leven van de mens. Totdat mensen in Handelingen 2 het uitroepen tot Petrus terwijl deze het Evangelie uitlegt: “Wat moeten we doen ?  (Om weer in relatie met God te komen En naar Zijn wil te gaan leven.) God geeft het besef in een mens om Hem te zoeken. En door Jezus is de weg geopend om Hem weer te mogen kennen, lief te hebben en Hem te dienen.  

Daarom dat de Psalmen ons zoveel te zeggen hebben. Zij vertellen verhalen van mensen met God en God met mensen. Zij delen hierin hun hartsverlangen, dat zij dicht bij God willen zijn. Dicht bij God is het goed en veilig. Dicht bij God ben ik onder Zijn bescherming. Dat verlangen kan heel sterk zijn, zoals de zonen van Korach in de Psalm 84 omschrijven. Zij waren uit de stam Levi en dienden in de tempel.  

Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man / mens die bij Hem schuilt. – Psalm 34:9  David als Psalmschrijver zegt hier: Je bent gelukkig te prijzen dat je bij God schuilt. Want Hij is goed. En als je hebt geproefd van Zijn goedheid, dan wil je niets anders. Je zou kunnen zeggen: “Dat smaakt naar meer.” Zo zou je de woorden uit Psalm 84 : 2 en 3 kunnen lezen :  Heer van de hemelse legers, wat is het heerlijk in uw heiligdom! 3 Ik verlang er hevig naar om in uw heiligdom te zijn. Met alles wat in mij is, juich ik voor de levende God. 

Van binnen uit komt een verlangen om dicht bij God te zijn. Dat is meer dan een goede gewoonte in je leven om over God te horen. Het zegt dat God je bij naam kent en weet wie je bent. En dat wij Hem als een Persoonlijke God mogen en kunnen kennen. Net als het verhaal over Jezus die de vrouw ontmoet bij de bron. Zij geloofd door het gesprek met Jezus in Hem en gaat haar dorpsgenoten van Sichem vertellen over de Messias. Haar dorpsgenoten geloofden van wat zij daar zei. En gaan met haar mee naar Jezus. Later zullen ze zeggen: Wij geloven nu zelf en niet meer alleen omdat we het hebben gehoord. (Johannes 4  Psalm 84 : - Zelfs mussen en zwaluwen vinden dicht bij U een plekje om te wonen. Vlak bij uw altaar bouwen ze een nest voor hun jongen, dicht bij U, Heer van de hemelse legers, mijn Koning en mijn God. In deze tijd kun je in de tuin, op straat, plantsoenen en in het bos heel wat vogels zien. Bij ons in de tuin zijn ze volop in de weer. Een paar koolmezen om een vogelhuisje te inspecteren en klaar te maken voor een eigen nestje. Mussen die heen en weer vliegen om met verzamelde materialen een nestje op onze schutting tussen de klimop te bouwen. Ook zien we duiven en spreeuwen in de tuin. Prachtig om hen te bekijken.  

We hebben op een paar punten nootjes en een ander voedsel opgehangen. Om beurten vliegen ze er naar toe en nemen gretig van hun gading. Wanneer Jezus spreekt over hoe onze Hemelse Vader zorgt voor de vogels als voorbeeld om je geen zorgen te maken. Zo spreekt Psalm 84 er over dat God zorgt voor een plekje waar de vogels kunnen wonen en leven. Vanuit dit beeld van de vogels begint de Psalm te spreken over mijn geloof in God.    

Psalm 84 : 5 en 6 -  Het is heerlijk voor mensen om heel dicht bij U te leven. Ze prijzen U aldoor. 6 Het is heerlijk voor mensen om op U te vertrouwen en U te dienen.  
Heerlijk betekent voor de mensen dat het te maken heeft met een weldaad die ze meemaken. Als mensen hard moeten werken en in hun vakantie tot rust komen, dan is het heerlijk om te genieten van de rust. Als mensen, door de kou en slechte weer er door moeten, dan is het heerlijk om in een warm en behaaglijk huis te komen. Wanneer je hard hebt gewerkt of lang op pad bent geweest, dan is het heerlijk om met elkaar te eten. Je merkt dat je daardoor erg opknapt en je goed doet.  

Te meer wanneer we op de Heer vertrouwen en vanuit ons hart Hem dienen. Niet als slaven die hard moeten werken om maar een stukje van zijn goedkeuring te krijgen, maar als Zijn kinderen. Een vader die van harte voor ons wil zorgen. Jezus zegt dat we meer zijn dan de mussen waar de Vader voor zorgt en deze Psalm over spreekt. Wij die naar Zijn gelijkenis zijn gemaakt, mogen dichtbij komen.  Met Pasen hebben we gevierd en beleden dat de weg naar God open is. En wij tot God mogen komen en Hij ons als Zijn kinderen ziet. Een thuiskomen bij de Schepper van Hemel en Aarde, die ook onze God is. Hij wil elke dag, zoals voor de vogels voor ons zorgen en maken dat we in Zijn geborgenheid kunnen leven. Een beeld waar Psalm 91 : 1 en 2  over spreekt: Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

Psalm 84 : 12 sluit hier helemaal op aan. Heer, U bent de zon van ons leven, U bent een schild, dat ons beschermt. U vergeeft en herstelt. U zal altijd goed zijn voor de mensen die leven zoals U het wil. Wanneer we nu na een lange periode van regen, kou en wind zien wat er gebeurt dat de zon weer gaat schijnen. Dan zien we dat bloemen en bomen die in knop staan, nu uit gaan komen. De prachtige bloesems komen tevoorschijn als tekenen van de lente. Ook zien we meer beweging onder de dieren in de natuur. Het lijkt wel of zij uit hun verborgenheid komen.  

Een mens, die dicht bij God leeft en leeft in Zijn licht, ontdekt hoe geweldig het is om te leven als een kind van God. In plaats van de donkerte van ons bestaan, zien we in het licht van Zijn liefde en goedheid dat Hij ons kent en betrokken is bij ons bestaan. Zaken die ons zo makkelijk in de weg staan, mogen we Hem in kennen en vergeving ontvangen. Hij wil ons leven zegenen met zijn overvloed. Dat is ook wat Jezus zegt wanneer Hij spreekt over Hemzelf als de Goede Herder. Johannes 10 : 10 -  Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”  

Dat is ook de belofte die wij lezen in Psalm 23 : 1 De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV) Dat spreekt van een Gods vertrouwen, waarin we geloven dat God het goede met ons voorheeft. Dat lentegeluid vanuit de opstanding van Christus maakt dat we anders tegen zaken aankijken, die ons het zo moeilijk lijken te maken. De natuur die in de winter dood lijkt te zijn, komt nu weer met kracht tevoorschijn. Dat is ook wat God door het geloof aan ons wil geven.  Psalm 84 : 7 - Als ze door dorre, droge dalen [ van moeilijkheden ] trekken, maken zij God tot hun bron. Zachte regenbuien vallen op hen neer.  Is dat wat u ook verlangt? God is de bron van ons leven. Hij heeft ons leven in Zijn vertrouwde handen. Gaan we door moeilijke perioden heen in ons leven, dan is Hij als een regenbui op een droog stuk land. Alles komt tot bloei, wanneer de aarde de regen opneemt en het groen tevoorschijn komt.  

Het Woord van God versterkt en verkwikt ons van binnen, waardoor blijdschap, hoop, geloof, kracht en zekerheid in ons opbloeit. Want we verwachten het niet van ons zelf, maar weten dat Hij de Heer van de Heerscharen voor ons zorgt en ons kent. Hij is een Vader die het goede met ons voorheeft.  

Geen opmerkingen: