dinsdag 3 mei 2016

In de tegenwoordigheid van God

Tekst : Psalm 84

Toen ik in 1981 bij Youth for Christ* kwam was één van de eerste liedjes op de woorden van Psalm 1. Het beantwoordde voor mij het verlangen om bij God te willen horen en met Hem wandelen. Wat altijd en nog steeds aanspreekt is het leven naar Gods richtlijnen en verlangen naar de zegen van God in ons leven.  Een mens die vergeleken wordt met een boom die vrucht draagt.  Dat laatste is zeker een punt waar we ons naar uit mogen strekken. Niet alleen dat het ons leven zegent, maar ook dat het van betekenis is naar anderen toe en hun leven dichter bij God brengt.In Psalm 84 staat dit verlangen beschreven als van mensen die onderweg zijn naar de berg Sion om God daar te ontmoeten. Dat is ook ons verlangen deze morgen om God te ontmoeten als gemeente en ook persoonlijk. Zoals Jezus zegt : Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheus 18 : 20)  Net als in Psalm 84 proeven we en lezen we dat God centraal staat in het denken en doen van de gelovige. Het is niet wat wij doen, maar Wie Hij is.

Het leven van de gelovige, zoals in de Psalm beschreven staat, gaat langs verschillende omstandigheden en door verschillende situaties, waar wij en anderen vragen over hebben. En zoeken naar antwoorden, die we bij God en vanuit Zijn Woord hopen te vinden. Veel mensen om ons heen gaan net als wij door omstandigheden heen, waar zij zoekende zijn in allerlei bronnen naar antwoorden. Toch is er maar één bron, zoals we dat lezen in Psalm 84 : 7 en dat is de Heer. Hij is de bron van het Leven. Zonder geloof kunnen we God niet tot onze bron maken. Dan zijn de Woorden van de Bijbel bedekt en kunnen we niet vanuit Gods perspectief kijken naar ons leven en dat van de wereld om ons heen.

In het verhaal van de vrouw bij de put zie ook dat zij allerlei vragen heeft als zij Jezus ontmoet. Vragen vanuit kaders van haar volk, geloof en kijk op het leven. Als Jezus zich bekent maakt als de Messias zegt Hij iets bijzonders tegen deze vrouw: Johannes 4: 23-24 -  Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden,  moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.Wij zijn mensen van vlees en bloed. Mensen van het denken, willen en voelen. Hiermee mist het deel wat Romeinen 8 : 14 zegt – “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” Als kind van God zijn we zonen en dochters die deel hebben aan de beloften van God. En Romeinen 8 : 16 laat zien hoe God zelf dat in ons bevestigd. - De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat wij kinderen van God zijn. Kinderen hebben de bevestiging van hun ouders nodig om te groeien naar volwassenheid en als volwaardige mensen te gaan leven. Zo wil de Heer ons bemoedigen en leiden door Zijn Geest en vanuit Zijn Woord.

Psalm 84 :  1 -13
Psalm 84: 1 - Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
De familie van Korach was één van de families uit de stam van Levi, die dienst deden bij het heiligdom van de Heer. De Korachieten werkten daar als poortwachters en zangers. Je zou kunnen zeggen dat hun taken waren  Waakzaamheid en het prijzen van God.  Ook wij kennen dat : Aan de ene kant worden we opgeroepen om waakzaam te zijn en aan de andere kant zijn we, zoals Jezus het noemt : aanbidders naar waarheid en geest.

De gemeente van Jezus Christus heeft bescherming nodig vanuit intimiteit met God vanuit  kennen van Gods woord en aanbidding. Dit komt voort uit het liefhebben van God. Heb de Heer lief met geheel uw hart, verstand, ziel en met alles wat in u isMattheus 22:37.  Wij worden door Paulus vergeleken met priesters onder het Nieuwe Verbond met Jezus als onze Hogepriester. Wij op onze plaats hebben talenten en gaven en taken om te functioneren in de gemeente, onze gezinnen  en in de wereld om ons heen.

In Psalm 84  zien we dat er 4 x  “Heer, God van de legermachten” staat. Dat  spreekt over de tegenwoordigheid van God.

1. In de tegenwoordigheid van de Heer is : De plaats van Gods tempel , waar God wil zijn
Psalm 84:2 - Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Een uitroep en verlangen om dicht bij God te zijn. Hem te ontmoeten en Zijn aanwezigheid te ervaren.  Niet alleen de plaats van de tempel, als plaats van het brengen van offers en aanbidding, maar ook in het dagelijks leven. De gelovige, die onderweg is in zijn leven, waarin God centraal staat. Hij is op reis naar de berg Sion om God te ontmoeten. De vraag die bij ons op kan komen is : Waar woont God?Daar geeft de Heer in Jesaja 57 : 15 Zelf een 2-voudig antwoord op. - Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Wij kennen vanuit het gebed  het “Onze Vader” – Onze Vader die in de hemel is, Uw naam wordt geheiligd, Uw koninkrijk komt, zoals in de hemel ook zo op de aarde…..  Hier zie je ook de verbinding tussen het hemelse en het aardse. En deze verbinding is door Jezus Zijn zoon hersteld. Hij heeft door het kruis de brug geslagen tussen God en de mens.

Waarom? Omdat Jezus voor onze zonden is verbrijzeld geweest en Hij is opgestaan uit de dood. Daarom is deze opstandingskracht ook voor ons van kracht. God wil levend maken, daar waar de zonde, de kracht van de dood is gekomen. Daarom wil Hij van Zijn Geest ook in ons leven getuigen van dat Hij de Heer is van hemel en aarde, die ons leven in Zijn hand heeft.1 Kor. 3 : 16  vertelt over dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Anders dan die in het Oude Testament, waar mensen met handen een gebouw hebben gemaakt voor God. Het is net als in het Oude Testament ook voor ons Nieuw Testamentische gelovigen een plaats van onze aanbidding en intimiteit. Wij prijzen God vanuit ons hart en onze geest is door Gods Geest levend gemaakt, omdat God met ons persoonlijk wil omgaan. Net als met Jezus Zijn Zoon. Hij wil ons kennen als Zijn vrienden. Daarover spreekt Jezus in Johannes 15. Ik noem jullie Mijn vrienden. Ik maak jullie alles bekend.

2. In de tegenwoordigheid van de Heer is : Plaats van reiniging, vergeving en intimiteit met God 
Psalm 84:4 - Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.  God geeft een plek voor de vogels, vlak bij de plaats van intimiteit met God. Daarbij denken we aan de woorden van Jezus als Hij sprak over het vertrouwen van God en Zijn voorziening in ons dagelijks leven.
Daarbij wees Hij op de vogels, waar God voor zorgt, zonder dat zij daar hard voor hoeven te werken. Hij laat zien hoe God met ons wil omgaan. Dat is ook wat je proeft in dit vers, waar gesproken wordt dat de vogels leven dicht bij de plaats waar het brandofferaltaar was en het wasvat.
Het brandofferaltaar is het beeld van het kruis. Daar waar het Lam van God, die de zonde wegneemt, volgens Johannes de Doper is gekruizigd. En het wasvat ; onze dagelijkse toewijding en reiniging door het Woord en de omgang met God. Dat is de plaats van de aanbidders naar Geest en Waarheid. Zij verlangen dicht bij God te zijn. Het uitgangspunt voor hen is, zoals Jezus het zegt in Matt.6:31 – “Zoek eerst het Koninkrijk van God” Met de belofte dat we zullen ontvangen wat we dagelijks nodig hebben om te kunnen leven.

3. In de tegenwoordigheid van de Heer is : Plaats van gebed 
Psalm 84: 9 - HEER, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.  Hij is onze sterkte en dat geeft hoop. Dit vertrouwen bouwt ons geloof op. Daarbij zijn we gericht zijn op de God,  die alles in Zijn hand heeft. Een plaats waar een kind van God gehoor krijgt van Zijn hemelse Vader. Daarom moeten we opgroeien in ons geloof. Kinderen van God, die vragen, zullen ondervinden, dat zij voorzien worden door de God die leeft.  Johannes 15 : 7 - Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Opnieuw een prachtige belofte voor ieder van ons.

4. In de tegenwoordigheid van de Heer is : Plaats van vertrouwen
Psalm 84: 13 - HEER van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.
Dit is de conclusie en uitroep, die de zonen van Korach naar voren brengen. Je bent gelukkig te prijzen als je op God vertrouwd. Dat doet ons denken aan de zaligsprekingen van Jezus. Niet alleen maar mooie one-liners om te onthouden, maar een levenshouding om met God te leven.

Het is een richtlijn van God voor ons Zijn kinderen. Doe je dit, zul je van Zijn zegen in je leven ervaren.  Daaraan is heel herkenbaar Wie wij Zijn in God. Hij wil ons deelgenoot maken wat Hij al voor de grondlegging van de wereld voor ons heeft bereid en van Wie Hij is. Wij zijn naar het beeld van God gemaakt.

Van deze mensen, wij dus, spreekt Psalm 84 in vers 7
Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.  Hier staat een beschrijving hoe de mensen die dicht bij God willen leven, hebben gezien hoe God in hun leven de struikelblokken heeft weggehaald, waardoor zij vrij tot God kunnen gaan. Dit zijn mensen net als jij en ik.

Zij gaan door problemen in het leven heen. Zij maken zaken mee waar ze verdriet van hebben en hun vragen. In het dal van ons leven komen we moeilijkheden tegen, die mogelijk de meest vruchtbare periode in ons leven kunnen betekenen. Daar waar we God hard nodig hebben en bij Hem willen schuilen. Hier vinden vaak de meest mooie ontmoetingen met God plaats.

En hebben net als Abraham op weg naar de berg Moria nodig dat we weten. De Heer zal erin voorzien. Een geloofsvertrouwen dat onze situatie en gevoel overstijgt. Waarin we uitspreken Wie God voor ons is. Daarvoor is de plaats van Gods aanwezigheid, intimiteit, gebed en vertrouwen van groot belang om bij Hem te schuilen, huilen en ons hart uit te storten. De Psalm zegt hier : “Zij maken God tot hun bron.” Niet één keer bij hun bekering, maar dagelijks putten zij het levende water van Gods Woord en Geest en leven daaruit.

Hierdoor groeit jouw geloof, dat van je broeders en zusters. Mensen om ons heen kijken naar ons en zien Jezus. Zij verlangen net als wij om antwoorden, hoop en een schuilplaats in hun leven. Wij mogen door met God te leven voor onszelf de Weg vinden en anderen op de Weg / Jezus wijzen.

Tot slot een wijze raad van Paulus in de brief aan Timotheus. 1 Timotheus 4: 15 en 16 - Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. 16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Jezus wijst erop dat ons spreken niet zouteloos is, maar juist van invloed moet zijn en smaak gevend. Een leven met God is een leven vol uitdagingen en ook zeker vol mooie avonturen.

Durf jij die Uitdaging met God aan? Een stap om hier mee aan de slag te gaan is een gebed / proclamatie die via een nieuwsbrief van Cfan** is ontvangen.

Mijn Gebed

Ik ben een kind van God en ik stel al mijn vertrouwen op U.
U bent mijn hemelse Vader, U bent de bron van mijn voorziening.

Ik wijs alle angst en zorgen af in de naam van Jezus.
Ik maak mij geen zorgen, zoals de wereld doet,
maar verzet mij hiertegen door bewust mijn angst en zorgen, zoals
mijn financiële zekerheid,
mijn werkomstandigheden
mijn toekomst
mijn gezondheid
mijn……….
aan Uw voeten te leggen, Jezus Christus, omdat U mijn Heer en Redder bent.
Ik geef het allemaal aan U, zoals de Bijbel zegt.
Ik zal het bij U laten en het niet terugnemen.

U, Heer bent mijn redding. Ik ben veilig en niet bang.
U zult een weg voor mij banen, zelfs als ik geen weg kan zien.
U zult voor mij de juiste deuren openen op de juiste tijd.
Mijn toekomst ligt in Uw handen.
U hebt beloofd in al mijn noden te voorzien.
Ik geloof  U en ik vertrouw op U.

Ik dank U voor alle voorziening en zegen,
die ik tot op heden van U heb gekregen
en nog zal krijgen in de toekomst.

U bent “Jahweh Jireh”, de Heer, mijn Voorziener
Ik hoef mij geen zorgen te maken.
Amen

Youth for Christ* - http://yfc.nl/
Cfan** - https://www.cfan.org.uk


Geen opmerkingen: