maandag 28 december 2015

Onze ziel verwacht de Heer“Mijn ziel verwacht de Heer.”

Tekst: Psalm 33Eén van de zaken rondom de geboorte van Jezus in Bethlehem, die in het Lucas Evangelie genoemd wordt, zijn de herders die de verschijning krijgen van de engel. Het engelenkoor zingt een lofzang : Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. - Lucas 2:14  Wanneer zij naar Bethlehem zijn geweest om te zien wat er hen door de engel was verteld, staat er : En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.  – Lucas 2: 20 Op dat moment zie je dat de herders als het ware teruggeven wat er in hun hart is aan God. Er is een lied ontstaan in hun binnenste en prijzen daarmee de Heer Hun God.

Ook wij mogen vanuit Psalm 33 zien dat de psalmschrijver de geweldige dingen van God en Zijn wonderen beschrijft die zij als volk hebben mee gemaakt. Hij schrijft een loflied om de grootheid van de Heer te noemen en te bezingen.  Ook in deze tijd zingen we liederen over Wie God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Op het moment dat je dit zingt of hoort, heeft het effect op degene die zingt of ernaar luistert. 

Van Psalm 33 is niet bekend wie de schrijver is. Omdat deze tussen de Psalmen van David staan wordt er gezegd dat David hem heeft geschreven. De Psalm is kennelijk bedoeld om te zingen bij verschillende gelegenheden. Het zal gezongen zijn bij Israëls grote feesten en vertelt over Gods handelen met Zijn volk. Door te noemen, horen en zingen van Wie God is en wat Hij heeft gedaan, doet dat iets met ons hart, verstand en gevoel. Het ademt Gods grootheid uit en Zijn overwinning in zaken, waarin mensen Zijn hulp en nabijheid nodig hebben. Hij is de grote houvast in het leven.

De psalm kan ook gelezen en gezongen worden, wanneer er sprake is van een ramp, gevaar of een crisissituatie. Het loflied heeft het karakter van een getuigenis. Het geeft je hoop in bange dagen. Een houvast, waarin we steeds op God mogen zien, Wie hij voor ons wil zijn. Ongeacht onze situatie. 
Psalmen zijn voor velen een genot om te lezen. Ze vertellen wat er omgaat in iemand, die door het leven gaat met ups en downs. Het vertelt van iemand, die zijn eigen toestand bespiegelt en dan uitspreekt dat zijn verwachting van de Heer is. Het thema : “Onze ziel verwacht de Heer”, zijn de eerste woorden van Psalm 33 ver 20. Woorden, die als een krachtige stelling werden opgeschreven en als een vertaling van hoe de Psalm schrijver kijkt naar God en het leven.

Het mooie is dat hij dat op een herkenbare manier doet. Als eerste moedigt hij aan om God te prijzen, persoonlijk en met elkaar als gelovigen, met muziekinstrumenten en met een lied. Een lied wat gaat vertellen over Wie God is. Het lied van mijn verhaal met God en God met mij.

Inleiding (verzen 1-3) Deze verzen zijn een aanmoediging om de Heer te gaan prijzen. Daarbij zijn instructies. Het past bij je als gelovige, die gerechtvaardigd is uit het geloof: vers 1 - Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. Het laat zien wat er van je verwacht wordt en door wie het gedaan moet worden. We nodigen geen beroepsmuzikanten en zangers uit om dit voor ons te doen. Dat kan wel,  wanneer zij ook in God geloven en met Hem wandelen. Maar nooit in plaats van ons aandeel, dat wij in ons leven Hem groot maken door onze manier van leven, lied en woorden. Daarbij is Gods Woord een hulp om daar vorm aan te geven.

Een andere richtlijn is dat dit vanuit oprechtheid wordt gedaan. Je moet het wel echt menen. De aanmoediging is dat het met het hele hart gedaan wordt. Ik heb een tijdje geleden les gegeven op een basisschool, waarbij voorlezen een onderdeel was van het vak Nederlands. In een verhaal zitten verschillende aanwijzingen hoe je kunt zien, hoe je met een tekst om moet gaan.
Van kinderen weten we dat we hen daarop moeten wijzen, omdat ze anders de neiging hebben om of als een sneltrein er door heen te gaan of als een nieuwslezer monotoon voorlezen. Het gevaar  is dat de toehoorder moeite heeft om te ontvangen wat er gezegd wordt. Ook door de lezer zelf wordt het dan maar ten dele begrepen. Voorbeelden van (voor)lezen zijn : De ‘nieuwslezer’ die monotoon voorleest.  Op deze manier lijkt het of het zonder gevoel allemaal wordt opgelezen. Het is niet zijn verhaal. Op deze manier de Bijbellezen kan resulteren dat het verhaal buiten onszelf blijft. Het is slechts een boek met verhalen, die niet meer voor deze tijd.
Lezen als ‘conducteur’ op sneltreinvaart lezen. Hoe vaak overkomt het ons dat we weinig tijd hebben en toch nog even snel de Bijbel lezen. Gevaar is dat we wel wat woorden lezen, maar de strekking en inhoud komt niet aan. Het raast ons als het ware voorbij.  In een korte tijd moet er dan te veel gebeuren.

Lezen van Gods Woord kost tijd, energie en vraagt onze aandacht. Niet alleen van onze ogen en verstand, maar ook van ons hart. Om open te zijn voor wat God door Zijn Woord ook tot ons te zeggen heeft kost tijd en afstemming. De rust die daar voor nodig is, is van groot belang. Ondervinden van Gods goedheid maakt dat het van binnenuit communiceert met alle terreinen van ons leven. Wanneer je dan de Bijbel leest lijkt het dat je als het ware wordt meegenomen in de beleving, die de schrijver wil overbrengen door de woordkeuzes, de manier van omschrijvingen die tot je spreken.

In het dagelijks leven zien we dat op het moment dat iemand vertelt over wat deze heeft meegemaakt, deze te maken kan krijgen met de ontlading van emoties. Tranen die komen, omdat ze woorden geven aan wat ze hebben meegemaakt. God verlangt er naar dat ons hart en gevoel erbij betrokken zijn. Niet alleen ons verstand en onze wil. De ziel van de mens, waar vers 20 over spreekt bestrijkt al deze gebieden.

·       Viervoudige geloofsbelijdenis : vers 4,5
Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. 5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. Hier zien we een belijdenis van ons geloof : 
1. Gods Woord is waar en betrouwbaar. 
2. Wat God doet, daar kun je op bouwen en vertrouwen. 
3. God houdt er van als alles eerlijk gaat en 
4 Wat God doet in ons midden laat Zijn goedheid zien. 
Dat maakt dat er een lied in ons ontstaat om Hem daarvoor te prijzen. ·       Gods Woord / speken: vers 6-9
Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. 7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. 8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. We herkennen hier het eerste hoofdstuk van de Bijbel vertelt over hoe God de aarde en de hemel heeft gemaakt. Door te spreken. Hij sprak en het was er.

Het spreekt verwondering uit van ons mensen te midden van de natuur. We lezen in de Romeinen- brief dat in de natuur God gezien kan worden. Zo mooi en perfect alles is. God spreekt ook regelmatig tot de mens door te wijzen op de natuur. Denk maar aan Abraham die naar de sterren keek en God sprak over zijn nageslacht. Jezus die het koren als beeld neemt van de groei van ons geloof.

·        Gods wijsheid: vers 10-12
De HEERE vernietigt de raad van de heiden volken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. 11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. 12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.  Wanneer we dit lezen dan zien we dat er een boodschap naar ons toekomt. Als je op God vertrouwd kom je goed uit. Hij is wijs en op Hem kun je altijd vertrouwen. We zien dat God en ook Jezus de gedachten doorziet van de mensen, die in hun eigen wijsheid menen alles te weten. Toch zien we in Jesaja 40 : 31 dat er op gewezen wordt: Weet je het dan niet, ken je het niet dat Gods wijsheid boven alles uitgaat. Als je Hem verwacht, dan hoef je je niet af te matten voor zaken die Hij allang in Zijn hand heeft.(Vrij vertaald.)

Wanneer we terug gaan kijken in het jaar wat er allemaal gebeurt is en Gods trouw en goedheid ontdekken. Mogen we weten, dat Hij meekijkt in ons leven en ziet datgene wat er om ons heen gebeurt.

Dat is ook wat we mogen lezen in vers 13-19 De Heer die ons ziet; - De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. 14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde. 15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden. 16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. 17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. 18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, 19 om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? ; zegt Romeinen 8: 31. In de Psalm zien we dat God toelicht hoe Hij dat ziet. Hij wil voor Zijn volk zorgen. In het leven komen allerlei hindernissen, die tegen ons opstaan, maar God staat aan onze kant. Wel is daar het wederzijds respect van de mens naar God, die Hem hoogacht. God op Zijn beurt laat in Romeinen 8 verder zien dat Hij er alles aan heeft gedaan door Jezus. Om ons onder Zijn zorg en bescherming te brengen.  Daardoor mogen we meevieren in Zijn overwinning.

Het slot (vers 20-22) ; Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. 21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. 22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen. Aan het einde van een jaar mogen we achterom zien en kijken naar wat er allemaal is gebeurd. Een bespiegeling van hoe wij de zaken hebben beleefd en meegemaakt.  Psalmen 33:20 is zo’n bespiegeling van zaken, waarin - Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild.”  In deze vers zien wij 4 kernwoorden : Ziel, verwachten, hulp en schild. En midden in het vers staat de Heer centraal.

Vers 22 laat zien dat de hoop die het geloof geeft en die wij met verwachting uitspreken naar de Heer, gebaseerd is op Wie Hij is. Omdat Hij is zoals de Psalm omschrijft, weten we dat onze toekomst vast in Zijn handen is. Gebaseerd op de Liefde en het karakter van God, die Hij ook in ons leven wil uitwerken. In 1 Korinthiers 13 : 4 – 8 kunnen we lezen, welke de eigenschappen van de Liefde van God zijn : geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over ongerechtigheid, verheugt zich over de waarheid, bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt allen dingen en vergaat nooit. We worden door het geloof als een loot ingeënt in God. Datgene waarin Hij ons wil bewegen, zal ook in ons leven en hart zijn. Zijn liefde als motivatie om te gaan in vertrouwen met een God, die onze verwachting meer dan waard is.

Misschien bent u nog veel bezig met wat er achter u is en wat er in het jaar is gebeurt en nog steeds gebeurt. Toch mogen we door bewust op God te richten, vertrouwen dat de toekomst zeker is in Zijn vertrouwde handen. Het lezen van Psalm 33 maakt iets in ons los, waarop God verder wil gaan. Hij wil niet dat we blijven in het verleden of alleen maar uitstrekken naar de toekomst. Hij is de houvast voor het hier en nu, waar Hij ons draagt, leidt en zegent. Ook het jaar uit naar nieuwe gebieden in ons leven, waarin opnieuw mogen ontdekken hoe goed, liefdevol en trouw God is. Amen.

Geen opmerkingen: