maandag 6 november 2017

Geloven is.....


Geloven is een werkwoord. Dat doe je of je doet het niet. 50 jaar geleden mocht ik kennis maken als 4 jarige kleuter met het geloof, toen mijn ouders in hun zoektocht naar een kerk en God, besloten om naar de NH kerk te gaan in Vlissingen. Vanaf het eerste moment heb ik belangstelling gehad en gehouden voor de Bijbel en het kennen van God in mijn leven. In alle jaren heb ik mogen ervaren dat God Degene is,  Die mij heeft vastgehouden. De vraag die mij bezig heeft gehouden is: Heb ik voldoende geloof in God of heeft God geloof in mij en wil Hij dat met mij delen?  

Hoe kan ik God blijven prijzen? Hoe kan God blijven danken? Hoe kan ik God de eer geven in mijn leven? Als …..  Corrie ten Boom was in het concentratiekamp. Op een gegeven moment had het barak, waar zij en haar zuster in zaten, last van luizen. De zus van Corrie dankte God voor de luizen. Corrie begreep daar niets van, maar de luizen zorgden ervoor dat zij minder gecontroleerd werden door de bewaking en meer vrijheid hadden. Daardoor konden zij ongehinderd met elkaar bidden en uit de Bijbel lezen.  

Hoe kan een mens danken voor een omstandigheid voor wat hem / haar overkomt. De Bijbel zegt niet dankt voor alles, maar dankt in alles. Te midden van de storm, de problemen en omstandigheden, laat God zich vinden. Ja, maar ik heb gebeden en God heeft er niet naar geluisterd, want er gebeurde niets. Boosheid, verwijt, afstand en teleurstelling komen dan snel in het denken en spreken. Waarom doet God niets? Waarom moet het mij overkomen 

1. Geloven is …. juist ondanks alles 
David had dit meerdere malen in zijn leven dit kunnen roepen. Waarom moet ik de schapen van mijn vader hoeden en word ik buiten de dagelijkse en belangrijke dingen gehouden. Zelfs zo dat ik niet opgeroepen wordt als de man van God op bezoek komt speciaal voor ons gezin? Daarna gezalfd en is de ellende begonnen en werd hij een bedreiging voor de koning en moest voortdurend vluchten. Waarvoor? Hij had er toch niet om gevraagd om tot koning gezalfd te worden. Hij kon er toch niet aan doen dat God hem meer overwinningen gaf dan Saul?  

Jozef in Egypte had bitter en boos kunnen zijn vanwege het feit dat zijn broers hem hebben verkocht als slaaf. Hij had zijn geloof en God vaarwel kunnen zeggen, omdat zijn familie hem kei hard in de steek hebben gelaten. Zij die het uitverkoren volk van God zijn door Abraham in het land zijn dat God hen zou wijzen. En nu slaaf, gevangen,  vals beschuldigd en vergeten.  

En toch zien we bij beide mannen, dat zij door dik en dun wandelen met de Heer hun God. Hun ontzag voor God was groter dan hun omstandigheid. God bleek hen vast te houden, met hen mee te gaan, dwars door alle ellende heen. En was hen gunstig gezind, waardoor er zegen was op hun werk. Dat stond niet alleen op discount van God in de zin dat Hij het alleen in stand hield. Het kwam  van 2 kanten. Zowel David als Jozef hadden een houding, waarin zij hun liefde van en tot God in hun leven op de 1e plaats zetten. Hem kennen en doen wat Hij had opgedragen, deden ze in alle omstandigheden 

Om God zoet te houden en gunstig te stemmen? Nee. Zij zagen het leven in relatie met God. God heeft alles in Zijn hand, ook als er lijden bij zit. Ook als er onrecht gedaan werd tegen hen. 
Hun verwachting in goede en moeilijke tijden was altijd God. Er woonde, zoals het over Jozua 
en Kaleb beschreven staat en andere geest, gezindheid in hen.  

Die gezindheid weet Paulus te beschrijven in Filippenzen 2:5 als de gezindheid van Jezus Christus. Zegen wie u vervolgen, heb uw vijanden liefVergeef de ander, zoals je zelf ook door God je schulden / zonden kwijtgescholden wil worden.  Zij zagen zich niet als superieur, maar waren dienaren van God en dienden in hun leven, bekwaamheid en functie hun medemens, vanuit Gods liefde.  

2. Geloven is …. met je hele hart 
Jezus zegt : Heb de Here Uw God lief met alles wat in je is en met alles wat je is toevertrouwd. En je naaste als jezelf. Mattheus 22:37-39Die liefde is niet gefundeerd in het feit of het je voor de wind gaat of niet. Of anderen je goed gezind zijn, maar de bron daarvan is God zelf. Die bron, laat zich vinden. Hij zegt : Zoekt God ten tijde dat Hij Zich laat vinden.   

Jesaja 55:6 - Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Daarbij vertelt Jesaja in de verzen die daarna volgen : Als een mens zonder God leeft zich bekeerd en Hem zoekt voor zijn leven, zal God zich laten vinden. De houding is om in overeenstemming te komen met God Zelf en te leven zoals God het heeft bedoeld / wil 

Dat zien we ook in de levens van Jozef en David. Zij verlangden met hun hele hart ernaar om te leven, zoals zij dat van God, het Woord / onderwijs en Zijn gebod hadden begrepen. Zij deden wat Jezus zei tegen Zijn discipelenLeer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb 

Mattheus 28:19 M.a.w. leren = doenGeloven is doen wat je geleerd is. Een wijs man, zegt Jezus: “is iemand, die Mijn woorden hoort en ze doet. “ Mattheus 7:24 In de gelijkenis van de wijze en dwaze man laat Jezus zien, dat ze door gelijke omstandigheden heengaan. Ze krijgen met dezelfde problemen te maken. En toch is de uitkomst verschillend. Mogelijk dat hun huis ook hetzelfde is, maar waarop en waaruit er gebouwd wordt in hun leven is verschillend. 

Paulus spreekt over het bouwen van ons geloof op Jezus, die alleen daarvan het fundament kan zijn. Hij is het uitgangspunt, waarop het Evangelie in ons leven kan bestaan. Maar hoe ga je daarmee verder zegt Paulus? Goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro.  

De keuze van materialen stelt de kwaliteit voor van de manier waarop wij het onderwijs van het evangelie en het leven met God in ons leven laten doorwerken en toelaten.  Die kwaliteit wordt getest, zoals Jacobus het verwoord, door beproevingen en verleidingen, die op onze weg komen. Niet zaken die wij opzoeken, maar het zoekt ons op.  

3. Geloven is …. vertrouwen op de Heer 
We kunnen dan blijven staan en zeggen het overkomt mij en ik kan niet anders. Of ik ga er mee aan de slag en wil God in mijn omstandigheid / op mijn weg kennen. Ken Hem in al uw wegen en dan zal Hij u paden rechtmaken. Spreuken 3:5-7 zegt - Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 7 Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer ga het kwaad uit de weg.  

Er staan hier 3 dingen a. Vertrouw op God met je hele hart. – Jezus zegt Heb God lief met geheel je hart, ziel en al wat in je is. Matt. 22:37 – 39 Vertrouwen en liefhebben staan hand in hand.  b. Wees op God gericht en zoek Hem, dan zal Hij je de weg wijzen hoe er in te gaan. Jacobus zegt : Wie in wijsheid tekort schiet, hij bid God daarom, Die zonder verwijt geeft aan een ieder die daarom vraagt. – Jacobus 1:5 c. Leef en handel in respect voor God en zorg dan je niet bewust het verkeerde opzoekt, blijf als kan uit de buurt.  

En toch kunnen er dingen in je leven gebeuren, zoals ook bij David aan de hand was. Hij vluchtte voor zijn zoon Absolom, omdat deze medestanders had gevonden om koning te worden en David van de troon te stoten. En opnieuw vlucht David uit angst / bedreiging van zijn leven. Wanneer deze gebeurtenis voorbij is en hij in rouw is over de dood van Absolom schrijft hij deze Psalm.  

Psalm 61:1  Voor de koorleider. Bij snarenspel. Van David. Wij kennen dit ook 
in deze tijd. Artiesten uit de muziekwereld schrijven teksten en muziek van wat ze meemaken. De emotie die ze daarin leggen, raakt vaak vele harten. Het is geboren in een levensechte situatie.  

De Psalmen van David weten velen door de eeuwen heen te raken en boeien, omdat er zoveel herkenbaarheid is.  De intentie waarmee hij schrijft geeft weer hoe zijn houding is tot God, zichzelf en zijn medemens. Hij begint en eindigt Psalm 61 vanuit het kennen van God. God was geen vreemde voor hem. Hij was van kinds af aan vertrouwd met de Woorden van God en de verhalen over hoe God had gehandeld met Zijn volk.  

Hij was daar een nakomeling van. Hij had ontdekt dat God hem zag en naar hem hoorde, maar hoe zat het nu? Nu alles zo anders leek te gaan en hij voor zijn leven moest vrezen? Dat herkennen we uit duizenden wat David hier zegt. Zolang het vertrouwde paden zijn en het leven niet te veel veranderingen geeft, weten we wel onze weg te vinden. Ook in het geloofMaar wat als alles uit de  bocht lijkt te vliegen en ik er geen controle over heb en het overzicht kwijt ben? 

4. Geloven is …. roepen tot en schuilen bij God  
Psalm 61:2-4 – “Hoor, o God, mijn smeken, sla acht op mijn gebed, 3 van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij, 4 u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand.”  Te midden van het roepen van David zien we dat hij zichzelf en God eraan herinnert : “U bent altijd mijn schuilplaats geweest.” Dit gaf David houvast in een tijd en situatie dat hij geef sprankje hoop lijkt te hebben.  

Hij gaat niet mee wat zijn gevoel hem ingeeft en de put in glijdt, maar in de put roept hij naar boven. Naar God, die hem ziet en weet waar hij doorheen gaat. Hij zegt tegen God : Ik voel mij heel erg bedreigd en onveilig en ben bang dat ik dit niet overleef. Ik geef mij over en verlang dat u mij beschermt en om mij heen bent. Ik kan het niet meer. – Overgave 

Op dat moment kan en wil God antwoorden, zoals we ook hebben gelezen in  Jesaja 55:6 – “Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is”. Dat is een belofte van God, Die Hij ook wil nakomen 

5. Geloven is …. opnieuw beginnen en doorgaan 
Psalm 61:5-6- "Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels, sela  
6 u hoort mijn geloften, God, u beloont wie uw naam vereren.Het bijzondere wat David in hier zegt is: Ik wil niet even onder het dak van God schuilen totdat het over is, maar ik wil wonendicht bij God blijven en zegt dit verlangen tegen God. Het is niet als het even tegen zit, ren ik hard weg van God en als het goed gaat heb ik het idee dat God mij wel ziet zitten. Nee, God is er voor mij helemaal en altijd bijMaar wel op Zijn voorwaarden en door Zijn kracht, liefde en leiding / wijsheid 

Het leven en geloof van David waren niet 2 aparte afdelingen in zijn leven, maar vormden één geheel. Had wel nodig dat als hij uit de bocht vloog, dat God hem bij stuurde, maar dat zag hij niet als een bedreiging, maar als onderdeel van het kennen van en leven met God. Hij ging de confrontatie aan als hij op zijn gedrag en verantwoording werd aangesproken. Vallen, opstaan en doorgaan 

6. Geloven is …. Jezus Christus als de Koning 
Psalm 61:7-9 - “Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht. 8 Wil zijn troon altijd beschermen, God, laten trouw en waarheid over hem waken.  9 Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen, en mijn geloften volbrengen, dag na dag. “ In deze verzen spreekt hij over zichzelf als door God aangesteld koning. Het koningschap wat God op Zijn leven legde en door de generaties heen tot aan Jezus zou voor eeuwig zijn.  

Dat brengt ons bij het koningschap van Jezus. Het gebed van David op een andere manier gebeden zou kunnen zijn: “Voeg dagen van het geloof in de Here Jezus toe en laten Uw trouw en waarheid over mij waken.” Dit laat zien dat ik niet van mijzelf ben, maar God toe behoor. Dat is de kern van Davids Psalm. Het leven wat we hebben gekregen is niet van mij, maar God is de eigenaar 

In 2007 kwam bij mij alles op mij af. In Vlissingen werkte ik en de verzen van David over het einde van het land in de NBG spraken tot mij. Mijn hart en lichaam deden zeer van de druk die ik ervoer. In mijn gebed riep ik dagelijks tot God. Verlangde verandering in mijn leven. Angst was om mij heen en voelde mij niet veilig. Terwijl ik reed in mijn auto, kwamen de woorden naar mij toe: “Jouw leven is in vertrouwde handen.”  

Mogelijk dat deze gedachten ook tot u mogen komen. God wil ook vandaag tegen ons zeggen, dat ons leven in Zijn vertrouwde handen is. Met die handen wil Hij ons en Zijn kerk ook hier in Zonnemaire zegenen. Hij kan en wil het op een hoger plan brengen en leidt ons op de weg daarnaar toe.  

Geen opmerkingen: