maandag 6 november 2017

Geroepen om te delen


Teksten : Genesis 45 : 1 – 9  / Mattheus 9:35-38 Jozef en Jezus.  

Wat er voorafging?  
Het verhaal wat wij in Genesis 45 met elkaar lezen staat niet op zichzelf. Een man die de 2e in een groot rijk is, heeft een gezamenlijke geschiedenis met zijn bezoekers. De missie van beiden zijn verschillend en toch blijkt God er één doel mee te hebben. Maar om dit te kunnen uitvoeren, was een lange weg vooraf nodig. Bij elkaar 22 jaar, waarvan 13 jaar als slaaf en 9 jaar als onderkoning van Egypte. De 7 vette jaren waren voorbij en de 7 magere jaren waren aangebroken. En nu in het 2e jaar van de magere jaren ontmoeten de broers elkaar.   

Verschillend
Zonen van Jacob. Verschillende moeders. Verschillend in aandacht en onderwijs van hun vader. 
Verschillende persoonlijke kwaliteiten en waren verschillend van instelling en bestemming, die God op hun leven had gelegd. Verschillend na de verkoop van Jozef in proces. De broers kwamen onder een enorme schuld en vader onder een groot verdriet dat diepe sporen trok in de hele familie. Jozef daarentegen werd slaaf, vals beschuldigd, vergeten en toch ….. was het geloof dat hij van huis uit had leren kennen in de God van Hemel en Aarde krachtig aanwezig in de manier van denken en doen. Het talent wat hij had, gebruikte hij niet voor eigen belang maar diende God er mee om op een onbaatzuchtige manier Potifar, in de gevangenis en later als 2e van het land te regeren.  

Gezindheid
Hij had, zoals we lezen van Jozua en Kaleb een andere gezindheid. Die gezindheid noemt Paulus in de Filippenzenbrief : de gezindheid van Christus. Er was een houding om in alles God  te dienen en kennen en daarbij een oprecht en eerlijk leven te leiden. Daardoor kon hij velen tot hulp en zegen zijn. Die zegen kwam letterlijk van boven bij de mensen waaronder Jozef zich bevond. Zou dat ook een omschrijving mogen zijn van de gemeente van Jezus Christus locaal en wereldwijd? Van jongens en meisjes en mannen en vrouwen die met God wandelen en en licht willen zijn voor hun omgeving door de manier waarop ze leven, geloven, zijn en doen 

 In breder perspektief  
Genesis 45:4  - "Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben."  
Deze tekst brengt ons bij het leven van Jozef en Jezus – De overeenkomsten en verschillen tussen hen als beeld van de Blijde Boodschap die God heeft voor de hele wereld en waarom wij als kerk in aktie komen en mensen als zendeling worden uitgezonden.   

A –Anderen zagen het niet - Dit verhaal is een parallel aan het verhaal van de Here Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde, groeide op, op z'n 30e begon Hij zijn bediening en kreeg vele volgelingen. Toch waren velen die bij Hem kwamen en werden aangeraakt, genezen, onderwijs ontvingen en hen voedde met broden en vis. Toch was er bij velen in die tijd net als bij de broers van Jozef een bedekking op hun hart en zagen zij niet dat Jezus het was, die zij als de Messias konden verwachten.  

De jaren van bediening werden bij Jezus net als bij Jozef bedreigd door afgunst vanuit de leiders en maakten plannen om hem te doden. Totdat er het moment kwam dat Jezus via de Romeinse overheid terecht gesteld kon worden. Ook hier zien we dezelfde handeling dat zij net als de broers van Jozef een vreemd volk voor hun karretje spanden om hun plannen gedaan te krijgen en ervan af te komen van deze doorn in het oog.  

B Kregen een sleutelpositie - Zowel bij Jozef en Jezus beschikte God anders en werd de door hen dood gewaande broer / messias op de hoogste plaats gezet om een sleutel positie te krijgen voor het behoud van het volk van God en in overtreffende zin bij Christus de wereld. Jozef als onderkoning en Jezus aan de rechterhand van God de Vader. Waarbij Jezus zelf in Mattheus 28:18 toelicht : "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde."   

Jezus kwam niet om brood uit te delen, maar Hij is het Levende brood, door Zijn lichaam te geven aan het kruis, waardoor er redding is voor elk mens op aarde. Tegen Nicodemus zegt Hij: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren zoon gegeven heeft, op dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." - Joh.3:16 

C In dienst van God - Het 3e wat we zien is de onbaatzuchtigheid en verbrokenheid van Jozef, die niet uitwas op wraak, maar op verzoening, vergeving en herstel. Het leven met Christus brengt ons tot verbrokenheid om onbaatzuchtig ons leven in dienst van God en onze medemens te stellen. God heeft ons als Zijn kinderen geroepen om in de voetsporen van Jezus en Zijn discipelen na te leven en doen wat Hij heeft opgedragen.  

Aan de slag - In Jesaja 58:6 en 7 lezen we - "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?" Deze tekst laat zien hoe God kijkt naar het in praktijk brengen van hetgeen je gelooft. Niet alleen als persoon, maar ook als gemeenschap, zoals de kerk waar wij deel van uitmaken wereldwijd. Hier zien we een basis van heel wat christelijke hulpverlenende organisaties, ziekenhuizen en zendingswerk 

Wereldwijd : Vanuit Kerk in Aktie zien we hoe in o.a. China / Hongkong mensen worden opgeleid om hun werk als predikant / veldwerker te doen, vanuit de training en opleiding die het Luthers Theologisch Seminarie geeft. Mensen komen uit heel Azië en hun wereld wordt hierdoor vergroot en gaan mogelijkheden zien en maken kennis met nieuwe netwerken. Ook vanuit Nederland werken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier zijn verbonden aan het Seminarie. Tjeerd als docent missiologie en interculturele theologie.  

Persoonlijk verhaal: Noa Sokhom - ‘LTS betekende een grote kans voor mij’
                                (aangereikt via "Kerk in Aktie")  
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië.  

Noa Sokhom heeft aan het LTS gestudeerd. Inmiddels is hij afgestudeerd en woont hij in Phnom Penh. Noa werd geboren in 1978, midden in de tijd dat de Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja. Zijn moeder had grote moeite hem in die omstandigheden in leven te houden.  
Ook na de Rode Khmer-periode had het gezin het zwaar. Noa herinnert zich hoe ze in armoede leefden: “Na de middelbare school was er geen geld voor de universiteit. Mijn twee zussen moesten ook stoppen met hun opleiding en in de kledingindustrie gaan werken. Op een gegeven moment zwierf ik rond, terwijl mijn familie in Phnom Penh woonde. Ik had geen idee wat ik moest doen zonder geld, zonder familie. Ik voelde me eenzaam en wilde het liefst dood.” 

Op een dag vertelde een vriend hem dat hij naar Siem Reap moest komen. Daar kwamen veel toeristen en zou hij geld kunnen verdienen. Zijn ouders wilden niet dat hij ging, en Noa wist niet wat te doen. Hij praatte met de geest van zijn overleden grootvader, huilde en twijfelde. Maar hij ging toch.  “In Seam Riep ontmoette ik Jezus. Ik kwam te wonen bij een familie, bij een voorganger. Ik vond ze niet aardig, maar de diensten waren heel bijzonder. De heilige Geest zorgde ervoor dat ik mijn hart opende en christen werd. Ik leerde Christus kennen, God was heel goed voor mij.” 
Noa kwam tot de overtuiging dat hij het Evangelie wilde vertellen aan anderen. Hij wilde naar een bijbelschool, maar zijn ouders verboden het hem. Ze wilden hem dwingen om met een buurmeisje te trouwen. Noa weigerde en vluchtte weg naar vrienden. “Zij gaven mij 15 dollar en daarmee ging ik naar een bijbelschool. Daar studeerde ik drie jaar, daarna kwam ik als voorganger in dienst van de Koreaanse kerk.” Na twee en een half jaar nam hij ontslag. “Ik wilde veel meer mensen dienen. Bovendien vond ik dat de Koreaanse Kerk de mensen in Cambodja niet netjes behandelde.” 

Noa werkte vervolgens voor een aantal andere werkgevers. Uiteindelijk kwam hij eind 2011 terecht bij het LTS. Tijdens zijn studie ontmoette hij zijn huidige vrouw, in 2014 studeerde hij af. Hij is erg tevreden over het onderwijs.  
“Het meest waardevolle hier vind ik dat ik in aanraking kom met verschillende religieuze denominaties. Het is belangrijk dat we luisteren naar elkaar. Waarom geloven mensen wat ze geloven? En klopt datgene waar we zelf aan vasthouden wel? Is het betrouwbaar, realistisch, past het in de context? Voorheen was ik heel conservatief, nu sta ik er meer voor open om naar anderen te luisteren en van hen te leren. Ik heb geleerd dat we alleen zo een licht kunnen zijn voor de wereld.” 

Als hij niet naar het LTS gegaan zou zijn, zou hij nog steeds in dezelfde kleine wereld leven, denkt Noa. “De wereld is groter dan ik altijd wist. En mooier. De technologie ontwikkelt zich, overal vindt verstedelijking plaats. Willen we een licht voor de wereld kunnen zijn, dan is het belangrijk dat we up-to-date blijven.” 

Op dit moment is Noa directeur van CLO, een trainingscentrum voor theologen in Cambodja. De kerk in dit land is klein, maar groeit en ontwikkelt zich op allerlei manieren. Met zijn trainingscentrum draagt Noa daaraan bij.

Vanuit NL: Het verhaal van Tjeerd de Boer en Noa Sokhom zijn kansen, die we vanuit de kerken in Nederland een warm hart toedragen, bij stil staan en willen ondersteunen. Veel van de werken, die elders in de wereld worden gedaan, zijn ontstaan in de plaatselijke gemeente / zendelingen. Daar waar gelovigen bij elkaar komen en mensen een verlangen hebben om met de door hen gegeven gaven en talenten God willen dienen, zoeken een weg om hun geloof handen en voeten te geven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kindertehuizen, praktische hulp en goed opgeleide en voorbereide mensen om de lokale bevolking te helpen en dienen vanuit het evangelie  

Geven van hoop in een veranderende wereld.  Genesis 45:8 - Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Deze woorden zou Noa Sokhom ook kunnen belijden over zijn roeping om in Cambodja te dienen met het Evangelie. De woorden, die Jezus Zelf uitsprak tegen zijn discipelen waren :  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.– Joh. 20:21 In die roeping mogen wij als gemeente en als kind van God ook stappen en Hem navolgen. In Mattheus 9 : 35-38 zien we het werk van Jezus in de dorpen en steden van Israël. Maar na Zijn dood en opstanding geeft Jezus de opdracht om dit in de hele wereld te doen.  


Mattheus 9: 35-38 De oogst en jij 
Jezus geeft een opdracht in Mattheus 9:38 om te bidden voor de arbeiders, die God kan zenden om Zijn werk te doen. Heb je er wel eens bij stil gestaan, dat dit ook zou kunnen betekenen dat jijzelf een antwoord op dat gebed zou kunnen zijn? Zou jij tijd willen vrijmaken om hiervoor te bidden en God te zoeken? Mogelijk dat het al dicht bij je eigen huis zal zijn. Vaak zijn we al hiermee bezig wanneer we handen en voeten aan ons geloof geven.  

Mijn verhaal : 
  • Op gegroeid in de Hervormde kerk te Vlissingen / Oost-Souburg.  
  • Vanuit een verlangen om handvatten te krijgen in mijn geloof naar een Theologische opleiding geweest.  
  • Voor een zendingsgenootschap aan de slag geweest en met jongeren op de straat gewerkt en training gegeven aan jongeren die met hun geloof aan de slag wilden.  
  • In verschillende gemeenten mogen dienen met kinder- en jeugdwerk, evangelisatie en spreken. 
  • Nu onderweg om anderen aan te moedigen, ook te gaan in die voetsporen.  
  • Dat alles “In Zijn dienst en tot Zijn eer”. Niet mijn successtory, maar Gods Story om het feit dat God al meer dan 50 jaar in mijn leven Zijn trouw en werk heeft gedaan. En uit dankbaarheid en met een ongetemd verlangen nog steeds daarmee aan de slag in mijn dagelijks leven vanuit de kracht van Gods Woord en Geest. Hij is Degene, Die weet dat ik van ver moest komen en mij nooit heeft losgelaten 

Die God wil ons allemaal betrekken. Hij kan jouw talent en jou als persoon daarbij inzetten en gaat graag samen met jou aan de slag. Als gemeente vormen wij een geheel van van bidders, gevers en mensen, die gaan. Dat bidden, geven en gaan begint hier, waar we wonen, leven, werken en zijn vanuit ons geloof en in relatie met God.  

Mag Hij jou daarbij mede inzetten en gebruiken voor Zijn werk? Zoals Jezus vraagt om te bidden. De verhalen van Jozef, Jezus, Noa Sokhom vragen ons om een antwoord. De vraag waarmee ik wil afsluiten is : Wat is jouw antwoord en wat wordt jouw aandeel vanuit Gods Koninkrijk?”  

Geen opmerkingen: